Strona G³ówna 22 padziernika 2020r. 23:28
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Relacja z ¯u¿lowego Wieczoru
¯u¿lowe Wieczory

Emil Sajfutdinow i Piotr Januszkiewicz byli go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, organizowanego przez ¯KS Polonia Bydgoszcz oraz Polonia Bydgoszcz Net F@ns w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn. Emil wykaza³ siê du¿ym poczuciem humoru, a na kibiców czeka³y liczne nagrody.

Wype³niona po brzegi sala w bydgoskim hotelu Holiday Inn przywita³a go¶ci kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, organizowanego przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. G³ównym magnesem, który przyci±gn±³ kibiców na imprezê by³ lider Polonistów Emil Sajfutdinow, ale najgorêtsze dyskusje z fanami toczy³ drugi z go¶ci, mened¿er marketingu bydgoskiego klubu Piotr Januszkiewicz.

Organizatorzy imprezy tym razem postanowili nieco zmieniæ formu³ê spotkania i na pocz±tek zafundowali zgromadzonym swoiste "gor±ce krzes³a" z udzia³em zaproszonych go¶ci. W pierwszej ich czê¶ci Sajfutdinow i Januszkiewicz opowiedzieli trochê o sobie, zdradzili swoje upodobania muzyczne, czy kulinarne. W ¶wietne humory wprowadzi³ wszystkich Emil, który na pytanie o wymarzony samochód bez zaj±kniêcia odpowiedzia³: "Zaporo¿ec". W t± konwencjê bez wahania wpasowa³ siê jego "rywal", przedstawiaj±c jako swoje wymarzone auto Fiata 126P. Zawodnik zdradzi³ równie¿, ¿e swoje wakacje chcia³by kiedy¶ spêdziæ na Kubie.

Po tej swoistej rozgrzewce, przyst±piono do szczegó³owego przepytywania go¶ci spotkania. Emil Sajfutdinow zdradzi³, co powoduje, ¿e tak mocno jest zwi±zany z Bydgoszcz±. - W Bydgoszczy trzyma mnie atmosfera. Kiedy przyje¿d¿am na stadion, czujê siê jak u siebie w domu z rodzin±. Oczywi¶cie na tak± atmosferê wp³ywaj± równie¿ kibice, którzy kochaj± ten sport i trzymaj± za mnie kciuki. W klubie wszystko jest OK, w³adze chc± mnie zatrzymaæ, wiêc i ja nie zamierzam siê st±d nigdzie ruszaæ. My¶lê, ¿e to nie bêdzie mój ostatni sezon w Bydgoszczy, a je¶li wszystko bêdzie siê nadal tak uk³ada³o, to zostanê tu do koñca kariery! - wyjawi³ kibicom Emil, wzbudzaj±c gor±cy aplauz.


Emil Sayfutdinov odpowiada³ na pytania kibiców


Kibice dociekali, czym tak naprawdê zajmuje siê w bydgoskim klubie mened¿er marketingu. - Moja rola jest niewdziêczna, bo kiedy przychodzi³em do Polonii, tego marketingu tak naprawdê tutaj nie by³o i trzeba by³o wszystko rozpoczynaæ od nowa, pocz±wszy od spraw podstawowych, poprzez budowanie dobrych relacji ze sponsorami, na pozyskiwaniu funduszy koñcz±c. G³ównym zadaniem, na którym siê skupiamy, to zdobywanie ¶rodków po to, by móc realizowaæ zadania wobec zawodników - wyja¶ni³ Piotr Januszkiewicz.

Go¶cie ¯u¿lowego Wieczoru zasypani zostali ró¿norodnymi pytaniami, na które cierpliwie i z humorem odpowiadali. Emil wyja¶nia³, czy upatrzy³ ju¿ zawodnika, z którym chcia³by wystêpowaæ w parze. - Z kim chcia³bym je¼dziæ w parze? Tak naprawdê nie wiem. Musimy poje¼dziæ trochê na treningach, bêd± sparingi i wtedy trener podejmie decyzjê - nie ukrywa³ Sajfutdinow. Zgromadzonych zmartwi³a nieco wiadomo¶æ dotycz±ca odbywaj±cego siê w dwóch ostatnich latach Balu ¯u¿lowca. - Z wielk± przykro¶ci± muszê powiedzieæ, ¿e w tym roku Balu ¯u¿lowca niestety nie bêdzie. Byæ mo¿e wrócimy do tego pomys³u pod koniec sezonu - przekaza³ Piotr Januszkiewicz.

Zgromadzeni na spotkaniu kibice zastanawiali siê, czy Emil Sajfutdinow macza³ palce w sprowadzeniu do Bydgoszczy Artioma £aguty. - Mamy m³ody, ambitny sk³ad i my¶lê, ¿e bêdziemy walczyæ o zdobywaæ punkty. Z Artiomem £agut± rozmawia³em przed jego przyj¶ciem do Polonii, od pocz±tku by³ bardzo chêtny, ¿eby do³±czyæ do naszej dru¿yny. Bydgoski tor mu siê podoba, je¼dzi³ tutaj chocia¿by na Kryterium Asów, gdzie zdoby³ du¿o punktów. My¶lê, ¿e to równie¿ mia³o wp³yw na jego decyzjê - t³umaczy³ Sajfutdinow.

Kolejn± poruszan± kwesti± by³ stan klubowej kasy, a dok³adnie relacje ze sponsorami. - Obecnie mamy podpisane osiem umów ze sponsorami, jednak prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami i podejrzewam, ¿e do pocz±tku sezonu bêdzie to oko³o 50 - 60 sponsorów. W tym roku chcieliby¶my osi±gn±æ liczbê stu sponsorów, którzy bêd± z nami wspó³pracowali pod koniec sezonu - przedstawi³ sytuacjê Piotr Januszkiewicz. - W tej chwili opieramy siê w g³ównej mierze na ¶rodkach od naszego g³ównego w³a¶ciciela, czyli miasta Bydgoszcz. Do tego dochodzi siedem, osiem firm, które przekazuj± bardzo mocny zastrzyk finansowy dla bud¿etu klubu. S± to powa¿ni partnerzy, którzy w wielu klubach mogliby uchodziæ za sponsorów strategicznych. Do tego dochodzi oko³o 50 firm, a mam nadziejê, ¿e pod koniec sezonu bêdzie ich oko³o 90, które przekazuj± nam kwoty miêdzy 10000 a 50000 z³otych. Kibic równie¿ jest bardzo powa¿nym sponsorem klubu, dlatego chcia³bym Pañstwa zachêciæ do nabywania karnetów, bo jest to bardzo wa¿na pomoc dla klubu. Im wiêcej bêdzie na stadionie lojalnych kibiców, tym ³atwiej nam bêdzie dzia³aæ - zaapelowa³ do zgromadzonych mened¿er marketingu.
Mened¿er marketingu Piotr Januszkiewicz


Emil Sajfutdinow znany jest ze swojego dynamicznego sposobu jazdy na ¿u¿lowym torze. Kibice dociekali, czy nie boi siê wje¿d¿aæ w w±skie luki miêdzy rywalami. - Kiedy atakujê rywala w momencie, kiedy nie ma zbyt du¿o miejsca na taki atak, to na pewno wszystko mam dobrze przemy¶lane. Czasami mo¿e to wygl±da niebezpiecznie, ale ja zawsze staram siê zapanowaæ nad maszyn±. Ró¿ni kibice lubi± ró¿ne style jazdy zawodników. My¶lê, ¿e moja jazda podoba siê wiêkszo¶ci fanów - opowiada³ lider bydgoskich ¿u¿lowców.

O¿ywion± dyskusjê wywo³a³a sprawa cen biletów na zawody organizowane w Bydgoszczy oraz kwestia zni¿ek dla poszczególnych grup, szczególnie studentów. Piotr Januszkiewicz cierpliwie t³umaczy³ decyzje klubu w tej kwestii, a dyskutanci nie dawali za wygran±.

W trakcie spotkania zosta³ przeprowadzony swoisty sprawdzian wiedzy go¶ci na temat bydgoskiego klubu. Kiedy prowadz±cy imprezê po raz kolejny zaprosi³ go¶ci na "gor±ce krzes³a", Emil Sajfutdinow ze swad± zapyta³: - Bêdzie jaki¶ boks dzisiaj?, co wzbudzi³o ¶wietne humory obecnych na spotkaniu. Lider Polonistów kolejn± potyczkê potraktowa³ ponownie bardzo humorystycznie, wymieniaj±c chocia¿by jako kolegów z dru¿yny na nowy sezon ligowy Andreasa Jonssona i Piotra Protasiewicza.

Zgodnie z tradycj± ¯u¿lowych Wieczorów, nie mog³o zabrakn±æ konkursów i nagród dla kibiców, którzy tym razem mogli wygraæ efektowne fotografie przedstawiaj±ce Emila Sajfutdinowa, a tak¿e charytatywne kalendarze z wizerunkami ¿u¿lowców, wydane przez fundacjê "Sport na zdrowie", a ufundowane przez Emil Racing.

Kibice opuszczali go¶cinne progi hotelu Holiday Inn w ¶wietnych humorach, ju¿ nie mog±c doczekaæ siê kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, który odbêdzie siê 1 lutego, a jego go¶æmi bêd± Robert Ko¶ciecha i Artiom £aguta.

Relacjê video ze ¶rodowego ¯u¿lowego Wieczoru mo¿na obejrzeæ za po¶rednictwem telewizji internetowej ITV24

Fotorelacjê ze spotkania mo¿na obejrzeæ w naszej GALERII

Autor: Andrzej Matkowski

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


22.06.2008: Daugavpils - Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy