Strona G³ówna 10 kwietnia 2021r. 11:21
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Buczkowski i Szczepaniak bez awansu...
Polonia Bydgoszcz

Wczoraj na torach w Kro¶nie i Krakowie odby³y siê pó³fina³y Indywidualnych Mistrzostw Polski. Na Podkarpaciu startowali Krzysztof Buczkowski i Mateusz Szczepaniak, w Ma³opolsce mia³ wyst±piæ Miko³aj Cury³o.

Niestety na tym etapie skoñczy³a siê przygoda wszystkich zawodników sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz. Cury³o, nadal odczuwaj±cy skutki upadku w meczu ligowym w Rzeszowie dodatkowo poturbowa³ siê z zawodach Ligi Juniorów rozegranych we wtorek w Toruniu i do Krakowa w ogóle nie pojecha³. Wydaje siê, ¿e by³a to decyzja s³uszna, bo przed zawodnikiem bêdzie jeszcze zapewne wiele okazji walki o "doros³e" trofea.

Wyprawy do Krosna mile nie bêd± natomiast wspominaæ Buczkowski i Szczepaniak. Szczególnie kapitan bydgoskiej dru¿yny mo¿e czuæ siê zawiedziony, gdy¿ na pewno po zdobyciu br±zowego medalu IMP w ubieg³ym roku mia³ ochote powalczyæ o poprawienie tego osi±gniêcia. Niestety, pierwszy start i "zero" punktów oraz defekt w kolejnym w³a¶ciwie pozbawi³y "Buczka" szans na awans. Wprawdzie w wy¶cigu XII zwyciê¿y³, ale tylko 1 punkt wywalczony w kolejnym ostatecznie "wyja¶ni³" sprawê. Na domiar z³ego w ostatnim starcie polonista ponownie by³ ostatni i gromadz±c zaledwie 4 "oczka" zaj±³ 14 miejsce dziêki wspomnianej "trójce" zdobytej w trzecim starcie.

Nie lepiej wypad³ Szczepaniak, który zacz±³ tak¿e od ostatniego miejsca. Pó¼niej otrzyma³ niejako w prezencie punkt po wspomnianym defekcie Buczkowskiego. W 3 serii przed³u¿y³ swoje nadzieje na awans pokonuj±c 2 rywali, ale koñcówka zawodów w jego wykonaniu ponownie by³a s³aba - zaj±³ 4 miejsce w biegu 16, a w kolejnym pokona³ jedynie swojego rezerwowego imiennika - Wieczorka. W sumie Szczepaniak zdoby³, tak samo jak Buczkowski, 4 punkty, ale nie pozwoli³o mu to zaj±æ miejsca wy¿szego ni¿ ostatnie.

Bydgoszczanie powinni jak najszybciej zapomnieæ o swych wystêpach z bie¿±cego tygodnia, bo zarówno w rozgrywkach seniorów, jak i w zawodach m³odzie¿owych "sza³u nie zrobili". Teraz trzeba przygotowaæ siê dobrze na koñcówkê sezonu i walkê o ekstraligê dla Bydgoszczy!

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


28.05.2006: Rzeszów - Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy