¯u¿lowy Wieczór z Sayfutdinovem i Lagut±!
Dodane przez Wulfik dnia 10.01.2012 17:37

Nadszed³ czas na drugie spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów organizowanych przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub. Tym razem go¶æmi bêd± lider Polonii Bydgoszcz Emil Sajfutdinow i nowy zawodnik naszej dru¿yny Artem Laguta. Kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Rosjanami w ¶rodê (18 stycznia) o godzinie 18:30. Zgodnie z wcze¶niejszymi zapowiedziami zobaczymy siê ponownie w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy.


Rozszerzona zawarto newsa

Nadszed³ czas na drugie spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów organizowanych przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub. Tym razem go¶æmi bêd± lider Polonii Bydgoszcz Emil Sajfutdinow i nowy zawodnik naszej dru¿yny Artem Laguta. Kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Rosjanami w ¶rodê (18 stycznia) o godzinie 18:30. Zgodnie z wcze¶niejszymi zapowiedziami zobaczymy siê ponownie w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy.

Podczas spotkania bêdzie czas nie tylko na zadawanie pytañ zawodnikom. W¶ród kibiców, którzy pojawi± siê na ¯u¿lowym Wieczorze przeprowadzimy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Tradycyjnie dla fanów dostêpny bêdzie motor ¿u¿lowy, na którym bêdzie mo¿na zrobiæ pami±tkowe zdjêcia. Po spotkaniu bêdzie równie¿ okazja do wspólnych fotografii z Sajfutdinovem i Lagut±.

Przypominamy, ¿e ¯u¿lowe Wieczory s± imprez± cykliczn±, w zwi±zku z czym dla najwytrwalszych kibiców przygotowali¶my nagrodê g³ówn±. W¶ród uczestników, którzy pojawi± siê na wszystkich spotkaniach wylosujemy karnet na zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy w sezonie 2012 (upowa¿nia do wej¶cia na Kryterium Asów, 9 meczów DMP, Fina³ MIMP i Pó³fina³ DP¦).

Serdecznie zapraszamy!