Problemy z wiz± ...
Dodane przez Wulfik dnia 17.01.2012 09:10

Informujemy, ¿e ze wzglêdu na problemy zwi±zane z terminowym otrzymaniem wizy, na ¯u¿lowym Wieczorze zabraknie nowego zawodnika Polonii Bydgoszcz Artema Laguty. Rosjanin przyleci do Polski zaraz po otrzymaniu wszystkich dokumentów. Prawdopodobnie w czwartkowy wieczór do³±czy do dru¿yny na zgrupowaniu w Ko³obrzegu.


Rozszerzona zawarto newsa

Informujemy, ¿e ze wzglêdu na problemy zwi±zane z terminowym otrzymaniem wizy, na ¯u¿lowym Wieczorze zabraknie nowego zawodnika Polonii Bydgoszcz Artema Laguty. Rosjanin przyleci do Polski zaraz po otrzymaniu wszystkich dokumentów. Prawdopodobnie w czwartkowy wieczór do³±czy do dru¿yny na zgrupowaniu w Ko³obrzegu.

Mimo powy¿szych przeciwno¶ci, kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Lagut± na kolejnym spotkaniu z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów organizowanych przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub, które odbêdzie siê 1 lutego (¶roda). Rosjanin wyst±pi na nim wspólnie z Robertem Ko¶ciech±.

Na najbli¿szym spotkaniu (18 stycznia) do lidera naszej dru¿yny Emila Sajfutdinova do³±czy Menad¿er Marketingu Piotr Januszkiewicz, który odpowie na pytania kibiców dotycz±ce miêdzy innymi promocji klubu i sponsoringu.

Przypominamy, ¿e ¯u¿lowy Wieczór odbêdzie siê o godzinie 18:30 w Hotelu Holiday Inn.

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy!