¯u¿lowy wieczór z Ko¶ciech± i Lagut±!
Dodane przez Wulfik dnia 26.01.2012 18:32

Artem Laguta od kilku dni przebywa w Bydgoszczy, gdzie finalizuje kwestie organizacyjne przed zbli¿aj±cym siê sezonem. W czasie swojego pobytu w Polsce znajdzie czas, by spotkaæ siê z bydgoskimi kibicami podczas ¯u¿lowego Wieczoru. Bêdzie to pierwsza okazja dla sympatyków Polonii, by oficjalnie poznaæ nowego zawodnika. Drugim go¶ciem bêdzie Robert Ko¶ciecha.


Rozszerzona zawarto newsa

Artem Laguta od kilku dni przebywa w Bydgoszczy, gdzie finalizuje kwestie organizacyjne przed zbli¿aj±cym siê sezonem. W czasie swojego pobytu w Polsce znajdzie czas, by spotkaæ siê z bydgoskimi kibicami podczas ¯u¿lowego Wieczoru. Bêdzie to pierwsza okazja dla sympatyków Polonii, by oficjalnie poznaæ nowego zawodnika. Drugim go¶ciem bêdzie Robert Ko¶ciecha.

Trzecie spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów organizowanych przez ¯KS Polonia Bydgoszcz i Polonia Bydgoszcz Net F@ns odbêdzie siê 1 lutego (¶roda) o godzinie 18:00 w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36.

W zwi±zku ze zmian± formu³y ¯u¿lowych Wieczorów kibice mog± teraz nie tylko zadaæ naszym go¶ciom pytania zwi±zane z uprawian± dyscyplin±, ale równie¿ poznaæ ich od strony prywatnej. Wzorem poprzedniego spotkania, fani dowiedz± siê miêdzy innymi jakie s± zainteresowania naszych zawodników, co najchêtniej ogl±daj± w telewizji, gdzie chcieliby spêdziæ wymarzone wakacje czy jakiej muzyki najbardziej lubi± s³uchaæ. Bêdzie równie¿ czas na konkursy dla kibiców, ale tak¿e dla naszych go¶ci, którzy bêd± musieli wykazaæ siê wiedz± o swoim klubie.

Przypominamy, ¿e ¯u¿lowe Wieczory s± imprez± cykliczn±, w zwi±zku z czym dla najwytrwalszych kibiców przygotowali¶my nagrodê g³ówn±. W¶ród uczestników, którzy pojawi± siê na wszystkich spotkaniach wylosujemy karnet na zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy w sezonie 2012 (upowa¿nia do wej¶cia na Kryterium Asów, 9 meczów DMP, Fina³ MIMP i Pó³fina³ DP¦).