¯u¿lowy wieczór z prezesem i kapitanem dru¿yny!
Dodane przez Wulfik dnia 24.02.2012 22:50

¯KS Polonia Bydgoszcz SA i Polonia Bydgoszcz Net F@ns zapraszaj± na kolejne spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów. Tym razem kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Prezesem Zarz±du Marianem Deringiem i kapitanem dru¿yny Tomaszem Gapiñskim.


Rozszerzona zawarto newsa

¯KS Polonia Bydgoszcz SA i Polonia Bydgoszcz Net F@ns zapraszaj± na kolejne spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów. Tym razem kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Prezesem Zarz±du Marianem Deringiem i kapitanem dru¿yny Tomaszem Gapiñskim.

Tradycj± obecnej przerwy zimowej jest Nowa Era ¯u¿lowych Wieczorów, podczas których fani czarnego sportu w Bydgoszczy maj± okazjê spotkaæ siê ze wszystkimi zawodnikami i najwa¿niejszymi osobami funkcyjnymi w klubie. Za nami ju¿ trzy spotkania, podczas których zaprezentowani zostali prawie wszyscy seniorzy naszej dru¿yny. W najbli¿szy czwartek bêdzie okazja do rozmowy z ostatnim z nich - tym, który poprowadzi nasz zespó³ w roli kapitana. Czy traktuje to jako kolejne wyzwanie w jego karierze? Jak przebiegaj± przygotowania do sezonu? Gdzie spêdzi³ wakacje? – na te i wiele innych pytañ „Gapa” odpowie podczas spotkania.

W ostatnim czasie wyja¶ni³y siê istotne kwestie organizacyjne w klubie, pozyskiwani s± kolejni sponsorzy i partnerzy, którzy wspieraæ bêd± Poloniê Bydgoszcz w nadchodz±cym sezonie – na jakim etapie s± te przygotowania? Czy jeste¶my gotowi do rozpoczêcia sezonu? Jakie cele stawiane s± przed dru¿yn±? – o tym opowie Prezes Spó³ki Marian Dering.

¯u¿lowy Wieczór tradycyjnie zainaugurowany zostanie na „gor±cych krzes³ach”. Kibice bêd± mieli okazjê dowiedzieæ siê miêdzy innymi co nasi go¶cie lubi± robiæ w wolnym czasie, gdzie chcieliby spêdziæ wymarzone wakacje czy jaki by³ ich ulubiony przedmiot podczas szkolnych lat. Bêdzie równie¿ czas na quiz o Polonii Bydgoszcz oraz zadawanie pytañ Prezesowi Marianowi Deringowi i Tomaszowi Gapiñskiemu.

Przypominamy, ¿e ¯u¿lowe Wieczory s± imprez± cykliczn±, w zwi±zku z czym dla najwytrwalszych kibiców przygotowali¶my nagrodê g³ówn±. W¶ród uczestników, którzy pojawi± siê na wszystkich spotkaniach wylosujemy karnet na zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy w sezonie 2012 (upowa¿nia do wej¶cia na Kryterium Asów, 9 meczów DMP, Fina³ MIMP i Pó³fina³ DP¦).

Spotkanie odbêdzie siê 1 marca (czwartek) o godzinie 18:00 w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy!