¯u¿lowy wieczór z juniorami
Dodane przez Wulfik dnia 15.03.2012 10:49

Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub serdecznie zapraszaj± wszystkich kibiców na ostatni ¯u¿lowy Wieczór przed nadchodz±cym sezonem ¿u¿lowym. Go¶æmi spotkania bêd± najm³odsi ¿u¿lowcy Polonii Bydgoszcz. Startujemy we wtorek (20-go marca), o godz. 18:30, w hotelu Holiday Inn.


Rozszerzona zawarto newsa

Podczas zimowej przerwy kibice Polonii Bydgoszcz mieli okazjê spotkaæ siê ze wszystkimi seniorami i najwa¿niejszymi osobami funkcyjnymi w klubie. Przed nami ostatni ¯u¿lowy Wieczór przed rozpoczêciem sezonu ¿u¿lowego 2012.

Go¶æmi bêd± wszyscy juniorzy, którzy startowaæ bêd± w barwach Polonii w zawodach ligowych i m³odzie¿owych w nadchodz±cym sezonie – Szymon Wo¼niak, Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik, £ukasz Wieliñski i Bartosz Bietracki. Pierwszych dwóch kibice mieli okazjê wielokrotnie ogl±daæ w meczach Polonii Bydgoszcz, turniejach i spotkaniach z kibicami. Z pozosta³ymi trzema, którzy stosunkowo niedawno rozpoczêli swoj± przygodê ze speedway’em, bêdzie okazja, aby siê lepiej poznaæ.

Jak ch³opacy przepracowali zimow± przerwê? Jakie cele stawiaj± sobie na nadchodz±cy sezon? Jakie wydarzenie sportowe do tej pory najbardziej utkwi³o w ich pamiêci? – to tylko kilka pytañ, na które fani Polonii Bydgoszcz bêd± mieli szansê uzyskaæ odpowiedzi.

Spotkanie przebiegnie wed³ug formu³y, która wprowadzona zosta³a w 2012 roku i przypad³a do gustu naszym sympatykom. Podczas ¯u¿lowego Wieczoru bêdzie mo¿na poznaæ zawodników od strony prywatnej, dowiedzieæ siê co robi± w wolnym czasie, jakiej s³uchaj± muzyki, gdzie chcieliby spêdziæ wymarzone wakacje i wiele innych. Fani bêd± równie¿ mogli przekonaæ siê jaka jest wiedza naszych m³odzie¿owców na temat ich macierzystego klubu.

W zwi±zku z tym, ¿e najbli¿szy ¯u¿lowy Wieczór bêdzie ostatnim podczas obecnej zimowej przerwy, po jego zakoñczeniu rozstrzygniemy konkurs, w którym do wygrania bêdzie karnet na wszystkie zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy w sezonie 2012. Przypominamy, ¿e wygra go jedna z osób, która by³a obecna na wszystkich dotychczasowych spotkaniach i pojawi siê równie¿ na ostatnim z nich.

Serdecznie zapraszamy!