¯u¿lowy wieczór z w³adzami Polonii!
Dodane przez Wulfik dnia 24.01.2013 17:43

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA serdecznie zapraszaj± na kolejny cykl ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi pierwszego z tegorocznych spotkañ bêd± prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Polonii Jerzy Kanclerz.


Rozszerzona zawarto newsa

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA serdecznie zapraszaj± na kolejny cykl ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi pierwszego z tegorocznych spotkañ bêd± prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Polonii Jerzy Kanclerz.

Zgodnie z kilkuletni± tradycj± kibice zrzeszeni w Polonia Bydgoszcz Net Fans we wspó³pracy z bydgosk± Poloni± w przerwie miêdzy sezonami organizuj± ¯u¿lowe Wieczory, podczas których fani maj± mo¿liwo¶æ porozmawiania z bydgoskimi zawodnikami i dzia³aczami, a tak¿e poznania zaproszonych go¶ci z nietypowej strony. Nie inaczej bêdzie i tym razem, a pierwsze spotkanie odbêdzie siê ju¿ w przysz³ym tygodniu.

We wtorek (29 stycznia) w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36 odbêdzie siê pierwszy z tegorocznych ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi inauguracyjnego spotkania bêd± osoby, które w niespe³na trzy tygodnie zbudowa³y sk³ad bydgoskiej Polonii na sezon 2013 - nowy prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Jerzy Kanclerz. Pocz±tek imprezy o godzinie 18:30, a wstêp jest tradycyjnie wolny.

Go¶cie pierwszego z tegorocznych ¯u¿lowych Wieczorów wykazali siê sporymi umiejêtno¶ciami negocjacyjnymi, buduj±c sk³ad zespo³u w ekspresowym tempie. Tego te¿ zapewne dotyczyæ bêdzie spora czê¶æ pytañ do prezesa i dyrektora sportowego ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. Go¶cie spotkania przedstawi± równie¿ swoje pomys³y na funkcjonowanie klubu, w tym pozyskiwanie sponsorów, zwiêkszenie frekwencji, czy budowanie trwa³ych relacji z kibicami. Obaj zapowiadaj± jednak, ¿e nie bêd± uchylali siê od odpowiedzi na ¿adne pytanie. Na zgromadzonych kibiców czekaj± równie¿ konkursy z nagrodami zwi±zanymi z bydgoskim klubem.

Serdecznie zapraszamy!


Podyskutuj z nami na forum -> Link