Buczkowski i Wo¼niak kolejnymi go¶æmi fanów Polonii!
Dodane przez Wulfik dnia 14.02.2013 00:16

Krzysztof Buczkowski i Szymon Wo¼niak bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego przez kibiców z Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub. Spotkanie odbêdzie siê w przysz³y czwartek.


Rozszerzona zawarto newsa

Krzysztof Buczkowski i Szymon Wo¼niak bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego przez kibiców z Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub. Spotkanie odbêdzie siê w przysz³y czwartek.

Go¶æmi pierwszego bydgoskiego ¯u¿lowego Wieczoru byli prezes Polonii Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy Jerzy Kanclerz. Tym razem organizatorzy z Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoskiej Polonii zaprosili na spotkanie z kibicami dwóch zawodników.

W czwartek (21 lutego) w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36 z kibicami spotkaj± siê ¶wie¿o pasowany na kapitana zespo³u Polonii Krzysztof Buczkowski, a tak¿e lider formacji juniorskiej Polonistów Szymon Wo¼niak. Pocz±tek imprezy o godzinie 18:30, a wstêp jest tradycyjnie wolny.

Obaj Poloni¶ci na spotkanie ze swoimi kibicami przybêd± tu¿ po powrocie ze zgrupowania kadry narodowej w Zakopanem i podziel± siê swoimi wra¿eniami dotycz±cymi przygotowañ do zbli¿aj±cego siê sezonu. Nie zabraknie zapewne tak¿e wspomnieñ zwi±zanych z ca³kiem udanym poprzednim rokiem. Organizatorzy przygotowali równie¿ tradycyjne niespodzianki dla przyby³ych kibiców.

Serdecznie zapraszamy!