Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:21
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Stadion

Dane stadionu:

Nazwa: Stadion Polonii im. Józefa Pi³sudskiego

Adres: ul. Sportowa 2, Bydgoszcz

Data otwarcia: 3 sierpnia 1924 r.

Pojemno¶æ: 15 000 miejsc

O¶wietlenie: 1 000 lux

D³ugo¶æ toru: 348 m, szeroko¶æ prostych 12 m, szeroko¶æ ³uków 14,7 m

Nawierzchnia: granitowa

Rekord toru: 59,64 s. Emil Sajfutdinow, 8 maja 2011 r.Historia stadionu:

Stadion Miejski w Bydgoszczy otwarto 3 sierpnia 1924 roku. Uroczystej ceremonii przewodzi³ sam prezydent RP – Stanis³aw Wojciechowski. Dzi¶ obiektu, który tak uroczy¶cie otwierano, nie nazwaliby¶my nawet stadionem: boisko pi³karskie by³o gotowe dopiero w 1926, a lekkoatletyczna bie¿nia ¿u¿lowa trzy lata pó¼niej. Z czasem stadion sta³ siê macierzystym obiektem Klubu Sportowego „Polonia”. Na sta³e zadomowili siê na nim tak¿e motocykli¶ci.

Po pierwszych wy¶cigach dirt-trackowych, zorganizowanych przez Klub Motocyklistów „Bydgoszcz”, postanowiono, ¿e motocykli¶ci musz± posiadaæ osobny tor, gdy¿ bie¿nia zosta³a w nieznacznym stopniu uszkodzona. Zwê¿ono bie¿niê i pomiêdzy „now±” bie¿ni± a istniej±cymi ju¿ niewielkimi wa³ami dla kibiców zbudowano ziemny tor do wy¶cigów motocyklowych. Tor mia³ d³ugo¶æ 440 metrów, nie posiada³ band. W tej wersji przetrwa³ on jednak nie ca³y rok. Ju¿ na kolejny sezon dirt - trackowego szaleñstwa postanowiono zbudowaæ tor godny organizacji najlepszych imprez. Ponownie rozszerzono bie¿niê, a wewn±trz wa³ów dla widowni, która tym samym bardzo przybli¿y³a siê do toru, poprowadzono a¿ 550 - metrowy tor. S³u¿y³ on motocyklistom, a nastêpnie ju¿ ¿u¿lowcom i Polonistom do czasu awansu do ekstraklasy..

Odwa¿ne inwestycje poczyniono na obiekcie w roku 1935, przygotowuj±c siê do Ogólnopolskich Mistrzostw Polski. Stadion Miejski imienia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zyska³ poza ju¿ istniej±c± (od 1929) ¿elbetonow± trybun± g³ówn±, kolejn± drewnian± trybunê naprzeciwko startu. W odró¿nieniu od g³ównej, nie przetrwa³a ona wojny: zosta³a rozebrana na opa³ przez Niemców. Fenomenem jest fakt, ¿e trybuna g³ówna s³u¿y³a kibicom Polonii a¿ do roku 1999 i pamiêta miêdzy innymi takie imprezy jak fina³ Dru¿ynowych Mistrzostw ¦wiata w roku 1995 czy pamiêtny turniej Grand Prix Polski w 1998. Jeszcze przed wojn± dwukrotnie montowano na stadionie dora¼ne o¶wietlenie, przeznaczone na konkretne zawody, co z pewno¶ci± stawia³o bydgoskich dzia³aczy w¶ród krajowych pionierów. Po zakoñczonych mistrzostwach, którym towarzyszy³y pokazowe zawody Polska-zagranica, z udzia³em ¶wiatowych gwiazd, do ratusza dotar³ list wys³any przez jednego z uczestników, Alfreda Rummricha, ¿u¿low± s³awê lat trzydziestych. Pisa³ on tak: „Dziêkujê za go¶cinê. Macie jeden z najlepszych torów w Europie, chcê jeszcze czêsto na nim startowaæ. Gdyby¶cie jeszcze pobudowali boksy dla motocykli, by³by to jedyny taki tor na ¶wiecie.” Wiele wskazywa³o na to, ¿e miasto nad Brda stanie siê sta³ym gospodarzem mistrzostw Polski. Tak to w po³owie lat trzydziestych, Bydgoszcz by³a ju¿ nie tylko Polsk± stolica speedway’a, ale rozpoznawalnym o¶rodkiem na ¶wiecie. Nie zmieni³o siê to do dnia dzisiejszego…

Po wojnie stadion naturalnie straci³ imiê Józefa Pi³sudskiego, którego tak naprawdê nie odzyska³ oficjalnie do dzi¶. Obecnie nazywany jest Stadionem Polonii, choæ dawno ju¿ nie jest w³asno¶ci± tego klubu, lecz miasta. Awans do ekstraklasy wymóg³ na dzia³aczach dostosowanie toru do wzorców powszechnych w latach piêædziesi±tych. Skrócono tor do 460 metrów, wysypano prawdziwym ¿u¿lem i otoczono go band±. Podniesiono wa³y dla kibiców, które w tym mniej wiêcej kszta³cie funkcjonuj± do dzisiaj. Pojawi³y siê tylko betonowe p³yty, ³aweczki, najpierw drewniane, a pod koniec lat dziewiêædziesi±tych metalowe, wyjazd dla polewaczki, wjazd do parkingu… W roku 1997 zamontowano cztery wie¿e jupiterów, do których do³±czy³y potem dwie kolejne. Dwa lata pó¼niej przebudowano w nowoczesnym stylu trybunê g³ówn±, w której znalaz³o siê miejsce na restauracjê, pomieszczenia dla telewizji, szatnie pi³karskie. W XXI wieku na wa³ach pojawi³y siê pierwsze plastikowe krzese³ka.

Kolejna modernizacja toru mia³a miejsce w roku 1963, kiedy ju¿ dawno stwierdzono, ¿e tory d³u¿sze ni¿ 400 metrów nie sprzyjaj± walce, a zmielony granit jest bezpieczniejszy ni¿ kamienisty ¿u¿el. Powsta³y tor liczy³ 399,4 m, otoczony by³ nowoczesn± wówczas amortyzowan± siatk±. Takie, ju¿ trochê przestarza³e, ogrodzenie toru obecne jest w Bydgoszczy do dzi¶, choæ znów nasta³a „era band”. Prawdziwym hitem by³o zamontowanie wówczas sta³ego sztucznego o¶wietlenia, pozwalaj±cego na rozgrywanie imprez po zmroku. Niepowtarzalny urok takich zawodów bydgoscy kibice mieli ju¿ przecie¿ okazjê poznaæ przed wojn±. Zamontowane wówczas lampy nie przetrwa³y jednak d³ugo.

W latach 1986 i 1991 kontynuowano skracanie toru przy ulicy Sportowej (374 i w koñcu 348m). W 1986 wydatnie go poszerzono. Powsta³ niepowtarzalny obiekt do ¶cigania. Sam Tony Rickardsson powiedzia³ o nim, ¿e to jeden z najszybszych torów na ¶wiecie. Zawody Grand Prix w Bydgoszczy zawsze nale¿± do najbardziej emocjonuj±cych w cyklu, a „mo¿liwo¶ci obiektu” najlepiej prezentuje za ka¿dym razem Tomasz Gollob. Wystarczy zacytowaæ komentatorów sportowych: „Szar¿a po bydgosku, „atak a’ la Bydgoszcz”…

Skracanie toru mia³o i negatywne strony: nieprzebudowywane od wielu lat trybuny znalaz³y siê na ³ukach w znacznym oddaleniu od miejsca akcji. Pas bezpieczeñstwa jest tam szerszy ni¿ tor, a widoczno¶æ w szczytach ³uków - fatalna. Mimo to na zawodach Grand Prix stadion wype³nia siê szczelnie do ostatniego miejsca.

W roku 2010 w³adze miasta Bydgoszczy przewidzia³y w bud¿ecie 700 tysiêcy z³otych na rzecz wstêpnych prac projektowych, a na rok 2011 planowana jest rozpoczêcie gruntownej przebudowy obiektu. Wed³ug nieoficjalnych informacji pojemno¶æ stadionu ma wzrosn±æ do ponad 20 tysiêcy, trybuny zostan± podniesione na wysoko¶æ 3 metrów i przybli¿one do toru oraz przed³u¿one. Przynajmniej nad czê¶ci± z nich ma siê pojawiæ zadaszenie. Bydgoszcz uzyska³a dziêki Polskiemu Zwi±zkowi Motorowemu dotacjê w wysoko¶ci 50 % kosztów przebudowy. Stadion Polonii zosta³ wpisany na ministerialn± listê inwestycji kluczowych dla polskiego sportu.


REGULAMIN STADIONU


§1 Niniejszy Regulamin obowi±zuje na obszarze stadionu BT¯ „POLONIA”.

§2
1. Stadion s³u¿y do przeprowadzania zawodów sportu ¿u¿lowego oraz innych imprez.
2. Stadion nie jest powszechnie udostêpniany.

§3 1. Przebywaæ na stadionie oraz korzystaæ z urz±dzeñ stadionowych mog± tylko osoby posiadaj±ce przy sobie aktualny bilet, karnet lub inny dowód uprawniaj±cy do przebywania na obiekcie. Bilet, karnet lub inny dowód wstêpu nale¿y okazaæ na ¿±danie s³u¿b porz±dkowych lub policji.
2. Widzowie musz± zajmowaæ miejsca okre¶lone na bilecie, karnecie lub innym dowodzie wstêpu.
3. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez okre¶la u¿ytkownik stadionu.

§4 1. S³u¿by porz±dkowe i informacyjne s± uprawnione do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnieñ osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnieñ — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich to¿samo¶ci;
c. przegl±dania zawarto¶ci baga¿y i odzie¿y osób w przypadku podejrzenia, ¿e osoby te wnosz± lub posiadaj± przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009;
d. wydawania poleceñ porz±dkowych osobom zak³ócaj±cym porz±dek publiczny lub zachowuj±cym siê niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceñ — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e. ujêcia, w celu niezw³ocznego przekazania Policji, osób stwarzaj±cych bezpo¶rednie zagro¿enie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczaj±cych siê czynów zabronionych.
2. S³u¿by porz±dkowe uprawnione s± do stosowania si³y fizycznej w postaci chwytów obezw³adniaj±cych lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub rêcznych miotaczy gazu, w przypadku zagro¿enia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na cz³onka S³u¿by porz±dkowej, S³u¿by informacyjnej lub inn± osobê oraz niewykonywania poleceñ, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach okre¶lonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

§5
1. S³u¿by porz±dkowe s± obowi±zane:
1) odmówiæ wstêpu na imprezê masow±:
a) osobie, wobec której zosta³o wydane orzeczenie zakazuj±ce wstêpu na imprezê masow±, lub zobowi±zuj±ce do powstrzymania siê od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez s±d wobec skazanego w zwi±zku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolno¶ci albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 pa¼dziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której zosta³ wydany zakaz zagraniczny, osobie, wobec której zosta³ wydany zakaz klubowy,
c) osobie odmawiaj±cej poddania siê czynno¶ciom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1—3, Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009;
d) osobie znajduj±cej siê pod widocznym wp³ywem alkoholu, ¶rodków odurzaj±cych, psychotropowych lub innych podobnie dzia³ajacych ¶rodków,
e) osobie posiadaj±cej broñ lub inne przedmioty, materia³y, wyroby, napoje, ¶rodki lub substancje zabronione,
f) osobie zachowuj±cej siê agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaj±cej zagro¿enie dla bezpieczeñstwa lub porz±dku publicznego;
2) usun±æ z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zak³ócaj± porz±dek publiczny lub zachowuj± siê niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;
3) usun±æ z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b.

§6
1. Ka¿dy, kto przebywa na stadionie powinien siê zachowywaæ tak, aby nie szkodziæ ani nie zagra¿aæ innym,
2. Widzowie powinni stosowaæ siê do zarz±dzeñ policji, stra¿y po¿arnej, s³u¿by porz±dkowej oraz do zaleceñ spikera zawodów ¿u¿lowych lub innych imprez.
3. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i dla zwalczania niebezpieczeñstwa, widzowie s± zobowi±zani na ¿±danie policji, stra¿y po¿arnej lub s³u¿by porz±dkowej zajmowaæ miejsca inne ni¿ wskazane na bilecie, karnecie lub innym dowodzie wstêpu równie¿ w innych sektorach.
4. Wszystkie wej¶cia i wyj¶cia oraz drogi ewakuacyjne musz± byæ utrzymane w stanie wolnym.

§7
1. Zabrania siê wnoszenia na stadion nastêpuj±cych przedmiotów:
a. broni wszelkiego rodzaju;
b. przedmiotów, które mog± byæ u¿yte, jako broñ lub pociski, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pêkaj±cego lub szczególnie twardego materia³u;
c. pojemników do rozpylania gazu, substancji ¿r±cych lub farbuj±cych;
d. przedmiotów o du¿ej objêto¶ci jak drabiny, stoliki, krzes³a, skrzynie, walizki;
e. fajerwerków, kul ¶wiec±cych i innych przedmiotów pirotechnicznych i po¿arowo niebezpiecznych;
f. drzewców do flag i transparentów;
g. instrumentów do wytwarzania ha³asu z napêdem mechanicznym;
h. napojów alkoholowych;
i. zwierz±t.
2. Ponadto zakazuje siê:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urz±dzenia nie przeznaczone dla powszechnego u¿ytku szczególnie p³oty, mury, ogrodzenia boiska ogrodzenia toru ¿u¿lowego, zamkniêcia, urz±dzeni o¶wietleniowe pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
b. wchodzenia na obszary, które nie s± dopuszczone dla widzów a szczególnie pas bezpieczeñstwa, tor ¿u¿lowy, boisko, pomieszczenia wewnêtrzne, pomieszczenia s³u¿bowe;
c. rzucania wszelkimi przedmiotami i serpentynami z ró¿nego rodzaju materia³u;
d. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul ¶wiec±cych i innych przedmiotów pirotechnicznych,
e. sprzedawania towarów, biletów, kart wstêpu i programów zawodów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek;
f. pisania na budowlach, urz±dzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania
g. za³atwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i za¶miecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów

§8
1. Osoby naruszaj±ce zasady bezpieczeñstwa i porz±dku na stadionie bêd± usuwane z obiektu przez s³u¿by porz±dkowe i poci±gniête do odpowiedzialno¶ci karno administracyjnej
2. Zabrania siê wstêpu na teren obiektu osobom objêtym zakazem wstêpu na imprezy masowe,
3. Kto nie wykonuje polecenia porz±dkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub s³u¿by porz±dkowej podlega karze grzywny do 5.000.00 z³
4. Wypadki lub szkody nale¿y natychmiast zg³aszaæ organizatorowi imprezy

§9
1. Kto nie wykonuje polecenia porz±dkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez s³u¿by porz±dkowe lub s³u¿by informacyjne, podlega karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 2 000 z³.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczno¶ci.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policjê lub ¯andarmeriê Wojskow±, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 2 000 z³.
4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolno¶ci albo grzywny nie ni¿szej ni¿ 2 000 z³.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broñ, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, Poz. 525, z pó¼n. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materia³y po¿arowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materia³y wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej ni¿ 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci od 3 miesiêcy do lat 5.
6. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, wdziera siê na teren, na którym rozgrywane s± zawody sportowe, albo wbrew ¿±daniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej ni¿ 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 3.
7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mog±cy stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub bezpieczeñstwa osób przebywaj±cych na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa siê impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zak³ócaæ przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej ni¿ 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 2.
8. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalno¶æ cielesn± cz³onka s³u¿by porz±dkowej lub s³u¿by informacyjnej.
9. Je¿eli sprawca, dopuszczaj±c siê czynów okre¶lonych w ust. 1—3, u¿ywa elementu odzie¿y lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemo¿liwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej ni¿ 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci od 3 miesiêcy do lat 5.

Zarz±d ¯KS POLONIA BYDGOSZCZ SA

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


03.07.2005: Bydgoszcz - Toruñ
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy