Strona G³ówna 05 lipca 2022r. 8:56
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Hymn

Historia powstania:

Hymn klubowy powsta³ w 1934 roku. Swoj± inauguracjê mia³ w grudniu tego¿ roku podczas wigilijnego spotkania klubowego.

Autor tekstu Henryk Zbierzchowski - Urodzony w 1881 r. we Lwowie, poeta dramatopisarz, prozaik, najwybitniejszy przedstawiciel "cyganerii lwowskiej" prze³omu XIX i XX wieku. Pisa³ tak¿e romanse, powie¶ci, znany by³ z wierszy o duchu patriotycznym i legionowym. Romantyczna dusza, kocha³ ¿ycie nocno-artystyczne. By³ tak¿e kibicem pi³ki no¿nej, zakochanym w miejscowych lwowskich dru¿ynach. Zmar³ w 1942 r. w Krynicy. Tam te¿ znajduje siê jego grób.

Autor muzyki Wilhelm von Winterfeld - Przez bydgosk± prasê przemianowany nie wiedzieæ czemu z Wilhelma na Stanis³awa. Urodzony w 1880 r. w Petrovard na Wêgrzech, Konserwatorium Muzyczne ukoñczy³ w Pradze u samego Antonina Dworzaka. Z Bydgoszcz± zwi±zany w okresie miêdzywojennym i w czasie II wojny ¶wiatowej. Nie mia³ swoich dzieci, opiekowa³ siê sierot±. W³a¶nie te dziecko Niemcy w czasie okupacji wywie¼li do obozu koncentracyjnego do dawnej Jugos³awii. Winterfeld pojecha³ na Ba³kany szukaæ dziecka. Zmar³ w 1943 r. w drodze powrotnej w Zagrzebiu na atak serca.

W 1933 r. prezesem Polonii zosta³ dyrektor Banku Polskiego Stanis³aw Woda. Pragn±³ on uczyniæ z Polonii najsilniejszy klub na Pomorzu, jeden z najmocniejszych w Polsce. Zacz±³ on zarz±dzaæ klubem, jak na tamte czasy w sposób wielce profesjonalny. Jednym z elementów maj±cych ¶wiadczyæ o wielko¶ci klubu mia³ byæ hymn klubowy grany na uroczysto¶ciach klubu podczas meczów krajowych, miêdzynarodowych i wa¿nych dla klubu chwil. Woda zamówi³ tekst u lwowianina Henryka Zbierzchowskiego, a muzykê u krajana z nad Brdy, kto wie czy nie kibicuj±cego pi³karzom Polonii Wilhelma von Winterfeld. Tekst i muzyka przeros³y oczekiwania bia³o-czerwonych. Mocne s³owa, dynamiczna marszowa muzyka. Gdy s³ucha³o siê, a tak¿e ¶piewano ów utwór, serce dostawa³o ducha i dodatkow± wolê do walki. Hymn klubowy przetrwa³ do 1949 r. Pó¼niej o nim zapomniano a¿ do po³owy lat dziewiêædziesi±tych.

S³owa hymnu:Zapis nutowy:Historia reaktywacji:

W po³owie lat dziewiêædziesi±tych, jeden z kibiców Polonii, pisz±c pracê dyplomow± na temat klubu z lat 1920-49, doszuka³ siê w lokalnej prasie z roku 1945 r. s³ów hymnu klubowego, wertuj±c bydgosk± prasê dalej odnalaz³ nie tylko notatkê, i¿ hymn ów akurat powsta³, ale zapis nutowy tego¿ utworu. S³owa i nuty zosta³y wrêczone w 2000 r. ówczesnemu dyrektorowi klubowemu Tadeuszowi Chyliñskiemu. Ten obieca³, i¿ na jubileusz 80-lecia klubu hymn wróci "na swoje zaszczytne miejsce". S³owa dotrzyma³. W drugiej po³owie sezonu ¿u¿lowego w roku 2000, wed³ug oryginalnego zapisu nutowego, ze zmienionym w kilku miejscach lekko tekstem, nagrany w profesjonalnym studio hymn by³ wyemitowany przez g³o¶niki na meczach. Niestety przysz³o¶æ pokaza³a, ¿e kilkukrotna emisja utworu by³a okazjonalnym, zwi±zanym z jubileuszem wydarzeniem. Hymn klubowy, (zreszt± jego wersja mocno spowolniona w stylu wrêcz disco polo pozostawia wiele do ¿yczenia) odrodzi³ siê i umar³ ¶mierci± naturaln± w 2000 roku.

Kibice bydgoskiej Polonii nie spoczêli jednak w staraniach nad reaktywacj± klubowego hymnu. Pod koniec 2007 roku na forach dyskusyjnych rozgorza³a dyskusja, by podj±æ jeszcze jedn± próbê reaktywacji hymnu. Reaktywacji hymnu podj±³ siê pasjonat klubu S³awomir Wojciechowski. Finalnie dziêki wsparciu finansowemu grup Polonia Bydgoszcz Net F@ns, Ultras From Polonia oraz darczyñców indywidualnych uda³o siê zrealizowaæ nagranie i dnia 21 stycznia 2008 roku utwór zosta³ zaprezentowany szerokiej publiczno¶ci. Prezentowana wersja zosta³a nagrana w studiu nagraniowym Radia PiK przez Orkiestrê Dêt± przy Zak³adzie Gminy OSP w Pruszczu Pomorskim. Hymn za¶piewa³ absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Remigiusz Ku¼miñski.

Choæ mamy gwarancjê, ¿e hymn Polonii zostanie puszczony przed meczem z Wroc³awiem, bêdziemy przed ka¿dym innym meczem ligowym Polonii AD 2009, je¿eli Prezes ¯KS Polonia Bydgoszcz S.A. bêdzie nadal sceptyczny, próbowali przekonywaæ go by hymn ujrza³ ¶wiat³o dzienne tak¿e na kolejnych spotkaniach.

POS£UCHAJ HYMNU

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


25.09.2005: Bydgoszcz - Tarnów
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy