Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:56
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
O nas

Dumni po zwyciêstwie, wierni po pora¿ce!

W Bydgoszczy brakowa³o fan klubu dru¿yny ¿u¿lowej z prawdziwego zdarzenia. Co jaki¶ czas podejmowane by³y próby stworzenia takiego, jednak zazwyczaj koñczy³o siê na dobrych chêciach. W lutym 2004, w kilkuosobowym gronie, spotkali¶my siê i postanowili¶my w koñcu zmieniæ ten stan. Efektem kilkugodzinnej rozmowy by³o powstanie Polonia Bydgoszcz Net F@ns.

Skrzyknêli¶my siê poprzez internetowe fora i spotkali¶my w niepozornej sali jednego z bydgoskich lokali. Pocz±tkowo by³o nas kilkoro i wydawa³o siê, ¿e to nie wró¿y ¶wietlanej przysz³o¶ci. Na szczê¶cie nasz zapa³ sprawi³, ¿e do³±czyli do nas kolejni, a Polonia Bydgoszcz Net F@ns nadal wiernie trwa przy bydgoskich ¿u¿lowcach. Nasze grono mo¿e nie zachwyca liczebno¶ci±, jednak z uporem staramy siê urozmaicaæ mecze bydgoskiej Polonii, a tak¿e organizowaæ liczne imprezy otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Chcemy aby podczas meczów stadion by³ bia³o-czerwony, dlatego aktywnie uczestniczymy w tworzeniu opraw meczowych, chc±c jak najbardziej uatrakcyjniæ widowisko na trybunach.

G³ównym naszym celem jest jednoczenie siê kibiców chc±cych aktywnie oraz kulturalnie wspieraæ dru¿ynê ¿u¿low± Polonii Bydgoszcz. I tak te¿ dzia³amy - we w³asnym zakresie przygotowujemy okoliczno¶ciowe transparenty, flagi i inne elementy pozwalaj±ce ubarwiæ stadiony ¿u¿lowe. Do tego propagujemy kulturalny doping, gdy¿ tylko taki mo¿e naprawdê pomóc naszym ulubieñcom.

Dopingujemy Poloniê

Od pocz±tku swojej dzia³alno¶ci za³o¿yli¶my, ¿e chcemy byæ obecni równie¿ na wszystkich meczach wyjazdowych bydgoskiej Polonii. I na razie ten cel udaje nam siê realizowaæ! Pocz±tkowo wyjazdy te nie by³y zbyt liczne szczególnie, gdy do pokonania by³y setki kilometrów. Jednak stopniowo zaczêli do³±czaæ do nas inni kibice, chc±cy zagrzewaæ do boju swoich ulubionych zawodników. Fanów spod znaku PBNF nie zabrak³o wiêc w tak odleg³ych miejscowo¶ciach jak Tarnów i Rzeszów, a podczas jednorocznej przygody z ni¿sz± lig± tak¿e w ³otewskim Daugavpils.

Wyjazd

Wyjazdy na mecze, poza dopingowaniem ¿u¿lowców Polonii, s± tak¿e ¶wietn± okazj± do poznania siê nawzajem i integracji bydgoskich kibiców. Cieszy nas to, ¿e z ka¿dym sezonem przybywa kibiców, którzy chc± z nami je¼dziæ na mecze wyjazdowe Polonistów. Zawodników Polonii bardzo cieszy to wsparcie, czego dowód daj± nam po meczach, podchodz±c pod sektor i dziêkuj±c za doping.

Nie ograniczamy siê tylko do udzia³u w meczach naszego zespo³u. Zale¿y nam tak¿e na przybli¿eniu zwyk³ym kibicom ¿u¿lowców Polonii, a tak¿e innych osób wi±zanych z bydgoskim ¿u¿lem. Dlatego te¿ od kilku lat organizujemy spotkania, pocz±tkowo nazywane „¯u¿lowymi pi±tkami”, a od jakiego¶ czasu po prostu „¯u¿lowymi wieczorami”. W ich trakcie zgromadzeni kibice maj± okazjê porozmawiaæ z zawodnikami, wykonaæ pami±tkowe fotografie, czy otrzymaæ autografy. Ludziom bydgoskiego ¿u¿la spotkania te przypad³y do gustu, gdy¿ poza zawodnikami wziêli w nich udzia³ m.in. by³y znakomity sêdzia, a obecnie Komisarz Speedway Ekstraligi Ryszard G³ód, w³odarze bydgoskiego klubu, a tak¿e mechanicy opiekuj±cy siê sprzêtem ¿u¿lowców. Staramy siê urozmaicaæ spotkania w ró¿ny sposób, dziêki czemu uczestnicy wychodz± z nich zazwyczaj bardzo zadowoleni.

¯u¿lowy Wieczór

Jednym z celów Polonia Bydgoszcz Net F@ns jest promocja bydgoskiego ¿u¿la. Staramy siê to realizowaæ w ró¿ny sposób. Kilka lat temu przygotowali¶my cykl spotkañ w podbydgoskich szko³ach, podczas których najm³odsi mieli okazjê bawiæ siê wspólnie z zawodnikami, a tak¿e poznawaæ tajniki sportu ¿u¿lowego.

Spotkanie w szkole

Wspó³pracujemy tak¿e z bydgoskim klubem przy organizacji ró¿nych imprez promocyjnych, jak choæby przedsezonowe prezentacje zespo³u. W miarê mo¿liwo¶ci pomagamy tak¿e w ró¿nych pracach zwi±zanych z bie¿±ca dzia³alno¶ci± Polonii.

Nasze zaanga¿owanie jest dostrzegane równie¿ przez ¿u¿lowców. Efektem tego jest chocia¿by ¶ci¶lejsza wspó³praca z zespo³em Andreasa Jonssona, której jednym z elementów s± spotkania w bazie Szweda. Dziêki temu mieli¶my okazjê obejrzeæ okaza³y warsztat Andreasa, a tak¿e porozmawiaæ o codziennej pracy ca³ego zespo³u. Tego typu spotkania z pewno¶ci± stanowi± swoiste wynagrodzenie za pracê w³o¿on± w ubarwianie stadionów ¿u¿lowych i doping dla bydgoskich zawodników.

Spotkanie z Andreasem

Polonia Bydgoszcz Net F@ns to jednak nie tylko praca zwi±zana ze sportem ¿u¿lowym. Spotykamy siê tak¿e na gruncie prywatnym, spêdzaj±c wspólnie czas poza stadionem. Uprawiamy ró¿ne sporty, czy te¿ wyje¿d¿aj± za miasto by jeszcze lepiej siê poznaæ i odpocz±æ po trudach sezonu. Dziêki temu tworzymy naprawdê zgran± grupê znajomych, a czasami nawet przyjació³.

¯u¿lowy wieczór

Obecnie nasz fan klub liczy 32 osoby. S± w nim kobiety i mê¿czy¼ni. M³odzie¿ i osoby doros³e. Razem tworzymy monolit pod nazw± POLONIA BYDGOSZCZ NET F@NS.

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


05.05.2013 Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy