Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 1:51
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Zostañ Net F@nsem

Do Net F@nsów mo¿e nale¿eæ ka¿dy, kto chce poprzez kulturalny doping wspieraæ dru¿ynê ¿u¿low± Polonii Bydgoszcz. W celu przyst±pienia do fan klubu nale¿y siê z nami spotkaæ podczas jakich¶ zawodów lub imprez np. ¿u¿lowych wieczorów. PBNF stacjonuje na wyj¶ciu z II ³uku. £atwo nas zlokalizowaæ po fladze oraz charakterystycznych koszulkach. Wszystkich równie¿ zapraszamy na nasze FORUM, gdzie mo¿na wyraziæ chêæ swojego wst±pienia do fan klubu oraz podyskutowaæ o sprawach zwi±zanych z jego dzia³alno¶ci±. Pozwoli nam to bli¿ej siê poznaæ. Je¶li osoba, która chce wst±piæ w nasze szeregi, zaakceptuje regulamin i bêdzie go przestrzegaæ oraz op³aci sk³adkê cz³onkowsk± (10 z³/miesiêcznie) zostanie przyjêta do naszego grona.

Polonia Bydgoszcz Net F@ns daje:

- mo¿liwo¶æ aktywnego uczestnictwa w tworzeniu opraw meczowych;

Kopernik

- mo¿liwo¶æ aktywnego uczestnictwa w dopingu;

Doping

- odbycia wielu ¿u¿lowych wyjazdów;

Wyjazd

- mo¿liwo¶æ kontaktu z zawodnikami i obcowania ze ¶rodowiskiem ¿u¿lowym "od kuchni";

Z Andreasem

- mo¿liwo¶æ uczestniczenia w treningach na sali sportowej;
- mo¿liwo¶æ kupna fan klubowej koszulki i innych limitowanych gad¿etów;
- mo¿liwo¶æ aktywnego dzia³ania na rzecz rozwoju czarnego sportu w Bydgoszczy, przyczynianie siê do tworzenia dobrej atmosfery na linii kibice-zawodnicy-zarz±d;

Net F@nsi zawsze s± widoczni na trybunach.

Widoczni na trybunach

Net F@nsi s± zawsze tam gdzie je¼dzi Polonia.

PBNF na wyje¼dzie

Net F@nsi uatrakcyjniaj± widowisko na trybunach.

Oprawa PBNF

Net F@nsi tworz± weso³e grono przyjació³, na których zawsze mo¿na liczyæ i mi³o spêdziæ czas.

Z Andreasem

Je¶li chcesz zostaæ jednym z nas przyjd¼ na mecz do naszego sektora lub napisz do nas na forum. KIBICUJ Z NAMI! :-)

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


03.09.2011: Mini¿u¿el - fina³ IMP - Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy