Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:55
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Jeste¶my liderem! - relacja z meczu Start vs Polonia
Relacje z meczów

W ostatni± niedzielê Poloni¶ci wybrali siê do Gniezna by rywalizowaæ z tamtejszym Startem o kolejne ligowe punkty. Mecz ten uznano za hit DM I ligi. Nic wiêc dziwnego, ¿e w s³oneczn± majow± niedzielê do Gniezna zjecha³y t³umy Bydgoszczan by dopingowaæ swoj± dru¿ynê.

W ¿u¿low± podró¿ wybrali siê z nami tak¿e kibice niezrzeszeni i razem, w mi³ej, pe³nej optymizmu atmosferze, wyruszyli¶my autobusem do Gniezna.

Po godzinie 14:00 meldujemy siê pod stadionem. W zwartej grupie maszerujemy kupiæ bilety i zasiadamy wygodnie na trybunach. Z ka¿d± minut± na gnie¼nieñskim stadionie przybywa fanów spragnionych wielkich ¿u¿lowych emocji. O 16:00 stadion pêka w szwach i zaczyna siê sportowe ¶wiêto.

Na prezentacji machaj±c flagami, rzucaj±c konfetti i serpentyny dajemy naszym zawodnikom znak do boju. Zanim jednak spiker oficjalnie przedstawi³ sk³ady obu zespo³ów uczcili¶my pamiêæ papie¿a Jana Paw³a II, ¶piewaj±c Jego ulubion± pie¶ñ - "Barkê", oraz niedawno zmar³ych - Zdzis³awa Ruteckiego i Andrzeja Elantkowskiego.

Nadszed³ w koñcu I bieg. Niestety Poloni¶ci: Tomek Gapiñski i Robert Ko¶ciecha przegrali go podwójnie i ju¿ na starcie przegrywali¶my 4-ma "oczkami".

Drugi, bieg m³odzie¿owy, te¿ u³o¿y³ siê dla nas pechowo gdy¿ Szymek Wo¼niak dotkn±³ ta¶my i zosta³ z wy¶cigu wykluczony. Na szczê¶cie osamotniony Miko³aj Cury³o wygra³ bieg i dziêki temu uratowa³ dla Polonii remis.

Trzeci bieg to znów podzia³ punktów. Pomimo, ¿e pocz±tkowo Gnie¼nianie prowadzili 5:1, Denis Gizatullin i Emil Sayfutdinov ograli na dystansie Mirka Jab³oñskiego.

Bieg czwarty mia³ trzy ods³ony. W pierwszym podej¶ciu znakomicie wystartowali zawodnicy Startu. Po wyj¶ciu z I ³uku zdo³a³ ich przedzieliæ, szybki tego dnia, Miki. Sêdzia jednak przerwa³ bieg i zarz±dzi³ jego powtórkê. Powodem by³ nierówny start. Druga ods³ona. Na prowadzenie wyszed³ Krzysiek Jab³oñski a za nim uplasowali siê Bydgoszczanie. Miko³aj jednak nie odpuszcza³, chc±c siê przedrzeæ na pierwsze miejsce. Niestety w ferworze walki pope³ni³ b³±d. Wyprzedzi³ go zarówno Grzegorz Walasek jak i Kacper Gomólski, który z kolei mocno naciska³ Grega. Ten jednak umiejêtnie go blokowa³ a Miki zamykaj±c stawkê rozpêdza³ siê po "orbicie". Gdy Kacper zauwa¿y³, ¿e zaraz zostanie wyprzedzony przez m³odego Polonistê, przycisn±³ go do bandy nie zostawiaj±c miejsca i powoduj±c upadek. Sêdzia bez wahania wykluczy³ "Gomó³ê". Trzecia ods³ona zakoñczy³a siê zwyciêstwem Polonii 4:2. Na tablicy widnia³ wynik 13:11 dla Startu.

Bieg pi±ty przegrywamy 2:4. Bezbarwny tego dnia Robert Ko¶ciecha zamkn±³ stawkê a Tomkowi Gapiñskiemu uda³o siê wyprzedziæ tylko Scotta Nicholsa.

Szósty wy¶cig sprawi³, ¿e znów wrócili¶my do gry ;) bowiem Denis Gizatullin i Emil Sayfutdinov wygrali podwójnie z Krzysiem Jab³oñskim i Oskarem Fajferem. Na tablicy remis w meczu 18:18.

Dobr± passê podtrzymali w kolejnym starcie: Grzesiek Walasek i Miko³aj Cury³o. Wygrali 5:1 i Polonia wysz³a na prowadzenie 23:19.Ósmy bieg zakoñczy³ siê zwyciêstwem Polonistów 4:2. Na I ³uku zdefektowa³ motocykl Krzysia Jab³oñskiego, dziêki czemu Tomek Gapiñski spokojnie dowióz³ 3 pkt., drugi dojecha³ Kacper Gomólski a Szymek Wo¼niak, zastêpuj±c Roberta Ko¶ciechê, uplasowa³ siê na trzeciej pozycji.

Kolejny bieg dostarczy³ kibicom wiele emocji. Po starcie na prowadzenie wyszli Bydgoszczanie. Szaleñczo goni³ ich Mirek Jab³oñski. Na II ³uku wszed³ pod Denisa, który upad³ na tor. Z naszego punktu by³o widaæ jak Mirek zahaczy³ tylnym ko³em Gizê. Niestety sêdzia ten moment widzia³ inaczej i wykluczy³ naszego zawodnika. W powtórce Emil da³ siê objechaæ Micha³owi Szczepaniakowi.

Dziesi±ty bieg to pasjonuj±ca walka ca³ej czwórki zawodników. Przez trzy okr±¿enia Mirek Jab³oñski broni³ siê przed atakami Grzesia Walaska, a ten z kolei przed Scottem Nicholsem. Na pocz±tku ostatniego okr±¿enia Walas ¶mia³ym atakiem wyprzedza Mirka, natomiast Miko³aj Cury³o zamyka stawkê przegrywaj±c minimalnie ze Scottem.

Czwart± seriê startów Bydgoszczanie zaczynaj± od remisu. Nie wykorzystuj± okazji, gdy sêdzia wykluczy³ Kacpra Gomólskiego za upadek w I ³uku, i do mety para: Sayfutdinov-Ko¶ciecha przywozi tylko 3 punkty.

12 i 13 bieg to znów podzia³ punktów. Przed biegami nominowanymi Polonia prowadzi³a 41:37.

Pierwszy z biegów nominowanych przypieczêtowa³ zwyciêstwo Polonii! Po starcie lepsi okazali siê zawodnicy gospodarzy, jednak fenomenalnie, ju¿ na przeciwleg³ej prostej, wyprzedzi³ ich Denis Gizatullin. Za chwilê Emil przeszed³ na trzeci± pozycjê. Tak te¿ nasi zawodnicy dowie¼li 4:2 i wiadomo ju¿ by³o, ¿e tego meczu nie przegramy!

Ostatni bieg wygrywaj± Gnie¼nianie 4:2 i ostatecznie po zaciêtej walce mecz koñczy siê zwyciêstwem Polonistów 47:43.

Nasza rado¶æ ze zwyciêskiego pojedynku jest ogromna. Wszak¿e ju¿ dawno nie tryumfowali¶my na obcym terenie :)

Po meczu ¿u¿lowcy podchodz± pod nasz sektor dziêkuj±c nam za doping. Kapitan Polonistów inicjuje "szkocjê" co wzbudza aplauz w¶ród naszych kibiców :)

W ¶wietnych nastrojach udajemy siê do autobusu, chocia¿ wydostanie siê ze stadionu, a potem z jego okolic zajê³o nam naprawdê sporo czasu. Jednak¿e nikt siê tym specjalnie nie przejmowa³.

Droga powrotna up³ywa nam ... ¶piewaj±co :) Znakomita atmosfera w autobusie sprawi³a, ¿e nie obejrzeli¶my siê jak ju¿ byli¶my w domu - Bydgoszczy.

Po tym meczu mo¿emy ¶mia³o mówiæ: "Mamy lidera, Polonia, mamy lidera" :)

Z tego miejsca chcieliby¶my podziêkowaæ panu Jerzemu Kanclerzowi za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu kibiców na mecz.

Polonia Bydgoszcz - 47

1. Tomasz Gapiñski - 9 (1,2,3,2,0)
2. Robert Ko¶ciecha - 1 (0,0,-,1)
3. Emil Sajfutdinow - 8+2 (1*,2*,2,2,1)
4. Denis Gizatullin - 9+1 (2,3,w,1*,3)
5. Grzegorz Walasek - 13 (3,3,3,2,2)
6. Miko³aj Cury³o - 7+2 (3,1,2*,0,1*)
7. Szymon Wo¼niak - 1 (t,1)

Start Gniezno - 43

9. Micha³ Szczepaniak - 8+1 (2*,1,3,0,2)
10. Lewis Bridger - 3 (3,0,-,-)
11. Miros³aw Jab³oñski - 12 (0,3,1,2,3,3)
12. Scott Nicholls - 9+1 (3,1,1*,3,1)
13. Krzysztof Jab³oñski - 6 (2,1,d,3,0)
14. Oskar Fajfer - 1 (1,-,0,-,-)
15. Kacper Gomólski - 4 (2,w,2,w,0)

Bieg po biegu:

1. Bridger, Szczepaniak, Gapiñski, Ko¶ciecha 5:1
2. Cury³o, Gomólski, Fajfer, Wo¼niak (t) 3:3 (8:4)
3. Nicholls, Gizatullin, Sajfutdinow, M. Jab³oñski 3:3 (11:7)
4. Walasek, K. Jab³oñski, Cury³o, Gomólski (w/su) 2:4 (13:11)
5. M. Jab³oñski, Gapiñski, Nicholls, Ko¶ciecha 4:2 (17:13)
6. Gizatullin, Sajfutdinow, K. Jab³oñski, Fajfer 1:5 (18:18)
7. Walasek, Cury³o, Szczepaniak, Bridger 1:5 (19:23)
8. Gapiñski, Gomólski, Wo¼niak, K. Jab³oñski (d) 2:4 (21:27)
9. Szczepaniak, Sajfutdinow, M. Jab³oñski, Gizatullin (w/u) 4:2 (25:29)
10. Walasek, M. Jab³oñski, Nicholls, Cury³o 3:3 (28:32)
11. K. Jab³oñski, Sajftudinow, Ko¶ciecha, Gomólski (w/u) 3:3 (31:35)
12. M. Jab³oñski, Gapiñski, Cury³o, Gomólski 3:3 (34:38)
13. Nicholls, Walasek, Gizatullin, Szczepaniak 3:3 (37:41)
14. Gizatullin, Szczepaniak, Sajftudinow, K. Jab³oñski 2:4 (39:45)
15. M. Jab³oñski, Walasek, Nicholls, Gapiñski 4:2 (43:47)


Obejrzyj skrót meczu na itv24


Obejrzyj fotorelacjê w Galerii


Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


21.02.2013 ¯u¿lowy Wieczór nr 2 Krzysztof Buczkowski i Szymon Wo¼niak
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy