Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:13
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Emocje Light - relacja z meczu w Poznaniu
Relacje z meczów

Po atrakcyjnych i znacz±cych meczach wyjazdowych w Gnie¼nie i Gdañsku przyszed³ czas na zmagania na torze w poznañskim Golêcinie. PS¯ nie nale¿y w tym roku do faworytów rozgrywek pierwszej ligi. Niewielu znawców czarnego sportu widzi zatem dla niego miejsce w pierwszej czwórce. Wynik spotkania Polonii Bydgoszcz z PS¯ Poznañ mia³ zatem znikome znaczenie (punkty z tych spotkañ nie zostan± zachowane w rundzie play-off). Dlatego widowisko nie cieszy³o siê zainteresowaniem kibiców, ani Skorpionów, ani Gryfów.
Nas zebra³o siê tam oko³o dziewiêædziesiêcioro. Upalna pogoda skutecznie zniechêca³a do aktywno¶ci. Mimo tego, najgorliwszym z nas uda³o siê rozbudziæ sektor do dopingu i godnie powitalismy ¿u¿lowców Polonii podczas prezentacji.
Niesieni naszym dopingiem (mi³o jest w ten sposób sobie pomy¶leæ) doskonale rozpoczêli spotkanie. Tomasz Gapiñski i Robert Ko¶ciecha nie dali szans parze Norbert Ko¶ciuchAdrian Szewczykowski. W kolejnym biegu junior PS¯, Maciej Fajfer doskonale wykorzysta³ znajomo¶æ toru i min±³ metê jako pierwszy. Naszym m³odzie¿owcom Miko³ajowi Cury³o i Szymonowi Wo¼niakowi uda³o siê pokonaæ debiutuj±cego w barwach Poznania i w pierwszej lidze Marcina Wawrzyniaka. W wy¶cigu trzecim Frank Facher i Marcin Wawrzyniak rozdzielili rosyjski duet Polonii Emil Sayfutdinov, Denis Gizatulin. W biegu czwartym doskonale poradzi³ sobie Grzegorz Walasek. Niestety stawkê zamkn±³ Miko³aj Cury³o. Walczy³ do koñca, ale po przegranym starcie by³ bez szans na twardym, niesprzyjaj±cym wyprzedzaniu na dystansie torze.
Pierwsza seria startów doskonale obrazuje przebieg ca³ego spotkania. ¦wietnie radzili sobie Emil, Greg, Gapa i Kostek. Recepty na dobre starty przez ca³e spotkanie nie znale¼li bydgoscy juniorzy. Ca³kowicie nieporadnie je¼dzi³ Giza. O wyniku biegów decydowa³ start. Jedynie Emil Sayfutdinov w powtórce biegu XI po ca³kowicie przespanym starcie ¶mia³ym atakiem na wyj¶ciu z pierwszego ³uku wyprzedzi³ jednocze¶nie najlepiej spisuj±cych siê tego dnia poznanian – Roberta Mi¶kowiaka i Norberta Ko¶ciucha. Na twarzach liderów PS¯ do dzisiaj chyba maluje siê wyraz zdziwienia, jak Emil znalaz³ tam miejsce i jak b³yskawicznie ich min±³.
Spotkanie zakoñczy³o siê wyra¼n± wygran± Polonii Bydgoszcz 54:36. Po ostatnim biegu dru¿yna tradycyjnie ju¿ przysz³a podziêkowaæ nam za wsparcie. Korzystaj±c z faktu, ¿e stadion pozwala na to, by podej¶æ do bandy, przybili¶my naszym Gryfom pi±tki. Kapitan da³ siê namówiæ do poprowadzenia „szkocji”.
Teraz kolej na najciekawszy najprawdopodobniej w tym sezonie mecz na Sportowej – z Lotosem Wybrze¿e Gdañsk. Nie mo¿esz opu¶ciæ takiego widowiska.


Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


07.06.09 Bydgoszcz - Leszno
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy