Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:22
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
W Grudzi±dzu lepsi Poloni¶ci
Relacje z meczów

Polonia Bydgoszcz drugi raz w tym sezonie pokona³a GT¯ Grudzi±dz i umocni³a swoj± pozycjê na fotelu pierwszoligowego lidera. W wyjazdowym meczu bydgoszczanie od samego pocz±tku objêli prowadzenie, którego nie oddali przez ca³e spotkanie.

Sygna³ do ataku da³ Polonistom Emil Sajfutdinow, który bez najmniejszych problemów pomkn±³ w pierwszym wy¶cigu dnia po "trójkê". Grudzi±dzki owal okaza³ siê wyj±tkowo przyjazny dla "Gryfów", bowiem niemal wszyscy dowie¼li na nim minimum jedno zwyciêstwo. Opór próbowali postawiæ przede wszystkim Krzysztof Buczkowski oraz David Ruud - niestety, pechowy upadek tego drugiego w jedenastej ods³onie wykluczy³ Szweda z dalszej walki. ¯u¿lowiec GT¯-u na wyj¶ciu z pierwszego ³uku zahaczy³ hakiem o p³ot, w konsekwencji czego upad³ na tor. Do parkingu wróci³ w karetce i choæ pierwsze badania wykaza³y, ¿e Ruud jest zdolny do dalszej jazdy, to w kolejnych minutach nast±pi³o pogorszenie stanu zdrowia ¿u¿lowca, którego wiêcej nie zobaczyli¶my pod ta¶m±.

Niemniej, zawodnicy z Grudzi±dza i Bydgoszczy stworzyli ciekawe widowisko, w którym nie brakowa³o walki. Wiele emocji dostarczy³ miêdzy innymi bieg szósty, kiedy to Krzysztof Buczkowski do samej mety goni³ Roberta Ko¶ciechê. Ostatecznie lepszy okaza³ siê Polonista. Trzeci na mecie by³ Tomasz Gapiñski, a Polonia dziêki temu ju¿ po sze¶ciu startach prowadzi³a dziesiêcioma "oczkami".

Kolejny wy¶cig - bieg siódmy - by³ pierwszym, w którym zwyciêstwo dowie¼li gospodarze. Davey Watt przez ca³y czas skutecznie broni³ siê przed atakami Grzegorza Walaska. Ruud w tym samym czasie pokona³ Damiana Adamczaka. Start ten da³ grudzi±dzanom impuls do walki - nastêpne biegi koñczy³y siê jednak remisem, przy czym w dziwi±tej oraz dziesi±tej ods³onie dnia jako pierwszy liniê mety ponownie przekoroczy³ zawodnik gospodarzy. Zmniejszy³o to punktow± przewagê go¶ci do sze¶ciu "oczek", jednak ju¿ chwilê pó¼niej bydgoszczanie znowu wysunêli siê na znacz±ce prowadzenie.

¦wietn± dyspozycjê Polonistów podsumowa³ pierwszy z biegów nominowanych, który para Gizatullin - Ko¶ciecha wygra³a podwójnie i przekre¶li³a szansê GT¯-u na meczowy remis. Choæ w ostatnim wy¶cigu ¿u¿lowcy obu ekip sprawiedliwie podzielili punkty miêdzy sob±, walkê o prymat w województwie kujawsko-pomorskim pewnie wygra³a Polonia Bydgoszcz.

polonia.bydgoszcz.pl

- - - - - - - -

Weso³± ekip± fan klubow± wraz z osobami, które przy³±czy³y siê do wspólnej podró¿y z nami, w niedziele popo³udnie, udajemy siê na kolejny wa¿ny mecz do Grudzi±dza. Podró¿ mija nam na rozmowach i wpatrywaniu siê w niebo czy aby na pewno mecz siê odbêdzie. Po doje¼dzie do Grudzi±dza idziemy zakupiæ bilety i programy meczowe. Jako, ¿e na stadionie byli¶my jednymi z pierwszych kibiców, czekamy na otworzenie bramy na trybuny. Po wej¶ciu wybieramy sobie jak najlepsze miejsca do ogl±dania zawodów. Nasze obawy co do pogody zosta³y ca³kowicie rozwiane. Niebo nad Grudzi±dzem rozchmurzy³o siê ca³kowicie, a s³oñce grza³o niemi³osiernie :P
Sam mecz uk³ada³ siê po naszej my¶li. My dopingowali¶my. Polonia wygrywa³a :)
Po zawodach nasi zawodnicy wychodz± do nas podziêkowaæ za wsparcie. Ju¿ tradycyjnie kapitan Polonii, Grzegorz Walasek, inicjuje "szkocjê". Potem zawodnicy pytaj± siê nas "kto wygra³ mecz". My odpowiadamy :) Nawet Robert Ko¶ciecha spróbowa³ swoich si³ w roli bêbniarza :P kiedy wszyscy wspólnie krzyczeli¶my "Polonia Bydgoszcz".
Powrót mija nam w weso³ej atmosferze. Zanim siê obejrzeli¶my ju¿ byli¶my w Bydgoszczy.

Kolejny wyjazd czeka nas 24-go lipca. Wtedy to wybierzemy siê w podró¿ do ³otweskiego Daugavpils. Nasza grupa bêdzie organizowaæ wyjazd na ten mecz. Szczegó³y powinny ukazaæ siê za jaki¶ czas dlatego zainteresowanych prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony i forum :)

- - - - - - - -

Szczegó³owe wyniki:

Polonia Bydgoszcz - 51:
1. Emil Sajfutdinow (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Denis Gizatullin (0,3,0,3,3) 9
3. Tomasz Gapiñski (3,1,1*,1) 6+1
4. Robert Ko¶ciecha (0,3,2,1*,2*) 8+2
5. Grzegorz Walasek (3,2,2,2,0) 9
6. Damian Adamczak (3,1,0,-,-) 4
7. Szymon Wo¼niak (1,0,d) 1GT¯ Grudzi±dz - 39:
9. Davey Watt (1*,3,0,0,-) 4+1
10. David Ruud (2,1,3,3,w) 9
11. Tomasz Chrzanowski (1*,0,-,2,-) 3+1
12. Patrick Hougaard (2,1,1,3,0,1*) 8+1
13. Krzysztof Buczkowski (2,2,1*,2,1,2) 10+1
14. Mateusz Lampowski (0,-,0,-,1) 1
15. Andriej Kudriaszow (2,0,2) 4


Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Ruud, Watt, Gizatullin 3:3 (3:3)
2. Adamczak, Kudriaszow, Wo¼niak, Lampkowski 2:4 (5:7)
3. Gapiñski, Hougaard, Chrzanowski, Ko¶ciecha 3:3 (8:10)
4. Walasek, Buczkowski, Adamczak, Kudriaszow 2:4 (10:14)
5. Gizatullin, Sajfutdinow, Hougaard, Chrzanowski 1:5 (11:19)
6. Ko¶ciecha, Buczkowski, Gapiñski, Lampkowski 2:4 (13:23)
7. Watt, Walasek, Ruud, Adamczak 4:2 (17:25)
8. Sajfutdinow, Kudriaszow, Buczkowski, Gizatullin 3:3 (20:28)
9. Ruud, Ko¶ciecha, Gapiñski, Watt 3:3 (23:31)
10. Ruud, Walasek, Hougaard, Wo¼niak 4:2 (27:33)
11. Gizatullin, Buczkowski, Gapiñski, Ruud w/u 2:4 (29:37)
12. Sajfutdinow, Chrzanowski, Lampkowski, Wo¼niak d 3:3 (32:40)
13. Hougaard, Walasek, Ko¶ciecha, Watt 3:3 (35:43)
14. Gizatullin, Ko¶ciecha, Buczkowski, Hougaard 1:5 (36:48)
15. Sajfutdinow, Buczkowski, Hougaard, Walasek 3:3 (39:51)

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


22-23.03.10: Treningi
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy