Strona G³ówna 22 maja 2022r. 7:05
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
¯u¿lowy wieczór z w³adzami Polonii!
¯u¿lowe Wieczory

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA serdecznie zapraszaj± na kolejny cykl ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi pierwszego z tegorocznych spotkañ bêd± prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Polonii Jerzy Kanclerz.

Zgodnie z kilkuletni± tradycj± kibice zrzeszeni w Polonia Bydgoszcz Net Fans we wspó³pracy z bydgosk± Poloni± w przerwie miêdzy sezonami organizuj± ¯u¿lowe Wieczory, podczas których fani maj± mo¿liwo¶æ porozmawiania z bydgoskimi zawodnikami i dzia³aczami, a tak¿e poznania zaproszonych go¶ci z nietypowej strony. Nie inaczej bêdzie i tym razem, a pierwsze spotkanie odbêdzie siê ju¿ w przysz³ym tygodniu.

We wtorek (29 stycznia) w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36 odbêdzie siê pierwszy z tegorocznych ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi inauguracyjnego spotkania bêd± osoby, które w niespe³na trzy tygodnie zbudowa³y sk³ad bydgoskiej Polonii na sezon 2013 - nowy prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Jerzy Kanclerz. Pocz±tek imprezy o godzinie 18:30, a wstêp jest tradycyjnie wolny.

Go¶cie pierwszego z tegorocznych ¯u¿lowych Wieczorów wykazali siê sporymi umiejêtno¶ciami negocjacyjnymi, buduj±c sk³ad zespo³u w ekspresowym tempie. Tego te¿ zapewne dotyczyæ bêdzie spora czê¶æ pytañ do prezesa i dyrektora sportowego ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. Go¶cie spotkania przedstawi± równie¿ swoje pomys³y na funkcjonowanie klubu, w tym pozyskiwanie sponsorów, zwiêkszenie frekwencji, czy budowanie trwa³ych relacji z kibicami. Obaj zapowiadaj± jednak, ¿e nie bêd± uchylali siê od odpowiedzi na ¿adne pytanie. Na zgromadzonych kibiców czekaj± równie¿ konkursy z nagrodami zwi±zanymi z bydgoskim klubem.

Serdecznie zapraszamy!


Podyskutuj z nami na forum -> Link

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


06.05.2012: Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy