Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:15
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Relacje z meczów
"Cury³ek" na podium!

We wtorek w Grudzi±dzu odby³a siê druga runda M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Pomorza. Podobnie jak przed tygodniem w Bydgoszczy zwyciê¿y³ reprezentant GT¯-u Andriej Kudriaszow. Miejsca na podium zajêli te¿: gdañszczanin Damian Sperz i bydgoszczanin Miko³aj Cury³o.

Dodane przez Wulfik dnia 20.04.2011 09:49 · Czytaj wicej · 1203 Czyta · Drukuj
Nareszcie ON TOUR

Okaza³e zwyciêstwa naszej Polonii na torze przy Sportowej 2 ciesz± szerokie (choæ chcia³oby siê jeszcze szerszego) grono kibiców. Nie ma jednak w±tpliwo¶ci, ¿e zwyciêstwa Polonii na wyje¼dzie raduj± bardziej. Z t± my¶l± w minion± niedzielê (10 kwietnia 2011 r.) do dalekiego Rybnika uda³a siê ró¿nymi drogami grupa oko³o 40 fanów. W koñcu maj±c w I lidze ekstraligow± dru¿ynê oczekiwali¶my zwyciêstwa.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 12.04.2011 20:25 · Czytaj wicej · 1718 Czyta · Drukuj
Poloni¶ci poza podium

Dzi¶ na stadionie Polonii rywalizowali m³odzie¿owcy z Bydgoszczy, Torunia, Grudzi±dza i Gdañska, w I rundzie M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Pomorza. Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Rosjanin startuj±cy w GT¯ Grudzi±dz - Andrej Kudriaszow. Z Polonistów najlepiej wypad³ Damian Adamczak plasujac siê na 4-tym miejscu.

Dodane przez Wulfik dnia 12.04.2011 18:50 · Czytaj wicej · 1371 Czyta · Drukuj
Stal lepsza od Polonii

W dzisiejszym sparingowym spotkaniu dru¿yna Stali Gorzów pokona³a na w³asnym torze dru¿ynê Polonii Bydgoszcz 48:30. Najlepszym zawodnkiem w zespole gospodarzy okaza³ siê Tomasz Gollob, który w trzech wy¶cigach wywalczy³ komplet 9 punktów. W¶ród Polonistów najwiêcej "oczek" zgromadzi³ Grzegorz Walasek - 8.


Dodane przez Wulfik dnia 08.04.2011 20:23 · Czytaj wicej · 1200 Czyta · Drukuj
Zas³u¿one zwyciêstwo na rozpoczêcie sezonu

Wielu kibiców zastanawia³o siê, jaki bêdzie ten mecz. Okaza³o siê, ¿e ci, którzy przyszli na stadion, nie narzekali na brak emocji. Mimo, ¿e wynik mówi co innego, zawodnicy obu dru¿yn pokazali kawa³ dobrego ¿u¿la.


Dodane przez Wulfik dnia 03.04.2011 19:24 · Czytaj wicej · 1110 Czyta · Drukuj
Po raz kolejy Dawid pokona³ Goliata -relacja z play-out

Jeste¶my po sezonie 2010 zaprawieni w prze³ykaniu gorzkich pigu³ek. Kontuzja lidera zespo³u (Emila Sayfutdinova), seryjne wahniêcia formy zawodników (tylko czemu zawsze wahniêcia w dó³), mia¿d¿±ce pora¿ki w meczach wyjazdowych i wymykaj±ce siê jak piskorz zwyciêstwa w Bydgoszczy. A jednak w starciu z W³ókniarzem mieli¶my byæ faworytem…


Dodane przez Leto II Atryda dnia 04.10.2010 22:00 · Czytaj wicej · 2196 Czyta · Drukuj
Skandal w Czêstochowie

Z powodu tragicznego stanu toru w Czêstochowie nie uda³o siê rozegraæ zaplanowanego na dzisiaj meczu z Poloni± Bydgoszcz. Nawierzchnia wygl±da³a jakby przez kilka ostatnich dni nad miastem przesz³y obfite ulewy. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e w dniu dzisiejszym od godziny 7:00 nad Czêstochow± praktycznie w ogóle nie pada³o. Ponadto, gospodarze nie poczynili ¿adnych dzia³añ by na kilka godzin przed zaplanowan± godzin± rozpoczêcia zawodów poprawiæ stan nawierzchni.

Dodane przez Wulfik dnia 07.09.2010 10:04 · Czytaj wicej · 2351 Czyta · Drukuj
Zobaczyli¶my ducha - relacja z wyjazdu do Tarnowa


Kibice Polonii widzieli ju¿ w tym sezonie wszystko w wykonaniu ¿u¿lowców Polonii. By³o wspania³e zwyciêstwo nad Apatorem. By³o zwyciêstwo pewne, choæ nieokaza³e nad tarnowskimi jaskó³kami w Bydgoszczy. By³y minimalnie przegrane spotkania wyjazdowe. By³y sromotne klêski zarówno na obcym, jak i na w³asnym torze. Wiêkszo¶æ z tych wyników mog³a okazaæ siê zupe³nie niewa¿na, bo o losie Polonii decydowa³ mecz w Tarnowie...

Dodane przez Leto II Atryda dnia 25.07.2010 22:25 · Czytaj wicej · 2729 Czyta · Drukuj
M³odzi Poloni¶ci najlepsi w swojej grupie!

Drugie miejsce zajêli m³odzi Poloni¶ci na zakoñczenie rozgrywek grupowych M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski. Dziêki temu nasi zawodnicy okazali siê najlepsi z koñcowej tabeli grupy czwartej, a tym samym pewnie awansowali do pó³fina³u tych rozgrywek.

Dodane przez Wulfik dnia 23.07.2010 09:56 · Czytaj wicej · 1837 Czyta · Drukuj
"Drugie miejsce by³o w naszym zasiêgu"

Po pauzie we wtorkowym turnieju Ligi Juniorów w Tarnowie, m³odzi Poloni¶ci powrócili do rywalizacji w ¶rodowych zawodach w Czêstochowie. Tym razem zajêli trzecie miejsce w klasyfikacji koñcowej, a tym samym umocnili siê na drugiej pozycji w tabeli ca³ej ligi i przybli¿yli siê do zapewnienia sobie miejsca na podium w tegorocznych zmaganiach.

Dodane przez Wulfik dnia 22.07.2010 09:55 · Czytaj wicej · 1843 Czyta · Drukuj
Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


04.08.2013 Polonia Bydgoszcz - W³ókniarz Czêstochowa
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy