Walas powalczy o Z³oty Kask
Dodane przez Wulfik dnia 22.04.2011 21:27

W najbli¿sz± niedzielê na torze w Toruniu rozegrany zostanie pierwszy z tegorocznych fina³ów krajowych rozgrywek mistrzowskich. Czo³owi polscy zawodnicy powalcz± o Z³oty Kask, a jednym z finalistów jest zawodnik bydgoskiej Polonii Grzegorz Walasek.


Rozszerzona zawarto newsa

W najbli¿sz± niedzielê na torze w Toruniu rozegrany zostanie pierwszy z tegorocznych fina³ów krajowych rozgrywek mistrzowskich. Czo³owi polscy zawodnicy powalcz± o Z³oty Kask, a jednym z finalistów jest zawodnik bydgoskiej Polonii Grzegorz Walasek.

Tegoroczne zmagania o Z³oty Kask przeprowadzane s± w formule dwustopniowej - po dwóch pó³fina³ach w Kro¶nie i Rawiczu wy³oniona zosta³a szesnastka (plus dwóch rezerwowych), którzy w Wielkanocn± Niedzielê na torze w Toruniu powalcz± o to trofeum. W stawce finalistów nie zabraknie wszystkich medalistów ubieg³orocznego Z³otego Kasku, w tym przede wszystkim zwyciêzcy Janusza Ko³odzieja, który triumfowa³ w ostatnich dwóch edycjach tych rozgrywek, a w sumie ma na koncie trzy zwyciêstwa. Kolejnymi z faworytów wydaj± siê byæ kolejny z leszczynian Jaros³aw Hampel, czy by³y zawodnik bydgoskiej Polonii Piotr Protasiewicz, który równie¿ triumfowa³ ju¿ w Z³otym Kasku. Czo³ow± rolê w zawodach powinien odegraæ równie¿ reprezentant gospodarzy Adrian Miedziñski, który co prawda nie zdo³a³ wywalczyæ awansu na torze, jednak zaj±³ miejsce przypadaj±ce organizatorom turnieju fina³owego. W stawce zobaczymy równie¿ kolejnych zawodników, którzy w przesz³o¶ci reprezentowali barwy Polonii, a ju¿ w poniedzia³ek zobaczymy ich na bydgoskim torze w roli przeciwników - Krzysztofa Buczkowskiego i Tomasza Chrzanowskiego.

W fina³owej stawce zaprezentuje siê jeden aktualny Polonista Grzegorz Walasek. W pó³fina³owym turnieju w Kro¶nie zaj±³ drugie miejsce i zapewne równie¿ powalczy o triumf w zawodach. Tym bardziej, ¿e ma ju¿ na koncie zwyciêstwo w Z³otym Kasku.

Pocz±tek toruñskiego fina³u Z³otego Kasku w Wielkanocn± Niedzielê o godzinie 16:00. Najlepsza trójka zawodów otrzyma automatycznie nominacjê do startu w Indywidualnych Mistrzostwach ¦wiata w 2012 roku (eliminacje do cyklu Grand Prix 2013).

Lista startowa fina³u Z³otego Kasku w Toruniu:

1. Krzysztof Buczkowski (GTZ Grudzi±dz)
2. Maciej Janowski (Betard Sparta Wroc³aw)
3. £ukasz Jankowski (Orze³ £ód¼)
4. Piotr ¦widerski (Betard Sparta Wroc³aw)
5. Jaros³aw Hampel (Unia Leszno)
6. Krzysztof Jab³oñski (Start Gniezno)
7. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra)
8. Jacek Rempa³a (Orze³ £ód¼)
9. Grzegorz Walasek (Polonia Bydgoszcz)
10. Mateusz Szczepaniak (Orze³ £ód¼)
11. Krzysztof Kasprzak (Tauron Azoty Tarnów)
12. Janusz Ko³odziej (Unia Leszno)
13. Micha³ Mitko (Kolejarz Opole)
14. Micha³ Szczepaniak (Start Gniezno)
15. Tomasz Chrzanowski (GTZ Grudzi±dz)
16. Adrian Miedziñski (Unibax Toruñ)
17. Sebastian U³amek (Tauron Azoty Tarnów)
18. Dawid Stachyra (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)