Derby Pomorza - 56:34
Dodane przez Leto II Atryda dnia 25.04.2011 19:57

Popo³udniem w Lany Poniedzia³ek na tor przy Sportowej 2 zawita³ aktualny wspó³lider tabeli I ligi GT¯ Grudzi±dz. Dotychczas jednak wystêpowa³ w roli gospodarzy i atut w³asnego toru wykorzysta³ w stu procentach. Tym razem czeka³a go ciê¿ka próba – faworyt ligi, Polonia Bydgoszcz, po zaskakuj±cej pora¿ce w Rybniku musia³a siê w oczach zarz±du i kibiców zrehabilitowaæ.


Rozszerzona zawarto newsa

Popo³udniem w Lany Poniedzia³ek na tor przy Sportowej 2 zawita³ aktualny wspó³lider tabeli I ligi GT¯ Grudzi±dz. Dotychczas jednak wystêpowa³ w roli gospodarzy i atut w³asnego toru wykorzysta³ w stu procentach. Tym razem czeka³a go ciê¿ka próba – faworyt ligi, Polonia Bydgoszcz, po zaskakuj±cej pora¿ce w Rybniku musia³a siê w oczach zarz±du i kibiców zrehabilitowaæ.
Mecz rozpocz±³ siê od ³atwego zwyciêstwa Tomasza Gapiñskiego i Roberta Ko¶ciechy nad Davey Wattem i Andriejem Kudriaszowem 5:1. Tak samo punktowali juniorzy. Z kolei ¶wiecê podczas próbnego startu przed biegiem trzecim zaliczy³ Daniel King. Upadek by³ na tyle bolesny, ¿e Daniel nie by³ w stanie stawiæ siê w czasie dwóch minut pod ta¶m±. Wynik biegu uratowa³ GT¯'towi Tomasz Chrzanowski, który skutecznie odpiera³ ataki Emila Sayfutdinova.
I tak ca³y mecz. Doskonale przygotowany tor nie dawa³ tym razem zawodnikom, którzy s³abiej wyszli ze startu szans na walkê na dystansie. W¶ród grudzi±dzan jedynie Chrzanek i Krzysztof Buczkowski nawi±zywali walkê z zawodnikami Polonii. ¦mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e ich jazda by³a najbardziej efektowna. O ile Buczek przyzwyczai³ bydgoskich kibiców do za¿artej walki w ka¿dym biegu, o tyle jazda wychowanka Apatora, patrz±c na jego uprzednie wystêpy w ekipie Polonii, zaskakiwa³a na plus. Szybko¶ci i zdecydowania doda³a mu pewnie chêæ udowodnienia czego¶ kibicom z Bydgoszczy.
W dru¿ynie Polonii na miarê liderów pojechali Tomek Gapiñski i Grzegorz Walasek oraz po problemach w pierwszych dwóch startach, Emil Sayfutdinov. ¦wietne zawody odnotowa³ bydgoski junior Miko³aj Cury³o. Ostro i z regu³y skutecznie o ka¿dy punkt walczy³ Denis Gizatulin. Nie mo¿na mieæ równie¿ wiêkszych uwag do Roberta Ko¶ciechy i Szymona Wo¼niaka, choæ sami chêtnie przywie¼liby wiêcej punktów.
Polonia wykona³a plan. Teraz czas pokazaæ, ¿e nie jest tylko papierowym faworytem i 1 maja przywie¼æ punkty z Gniezna. Je¿eli jeste¶ kibicem Gryfów, nie mo¿e Ciê tam zabrakn±æ.