Powtórka meczu z Wybrze¿em 16-go wrze¶nia
Dodane przez Wulfik dnia 10.08.2011 10:26

Znamy ju¿ now± datê rozegrania meczu play off pomiêdzy Poloni± Bydgoszcz a Wybrze¿em Gdañsk. G³ówna Komisja Sportu ¯u¿lowego zdecydowa³a, ¿e powtórka meczu odbêdzie siê w pi±tek, 16-go wrze¶nia! Dwa dni pó¼niej rozegrany zostanie rewan¿ w Gdañsku.