Br±zowy Kask dla Patryka Dudka
Dodane przez Wulfik dnia 14.08.2011 08:38

W czêstochowskim finale Br±zowego Kasku bez niespodzianek. Faworyci nie zawiedli. Podobnie jak przed rokiem wygra³ Patryk Dudek, który zdoby³ 14 punktów. Jego jedyny pogromca, Piotr Pawlicki jr na swoim koncie zgromadzi³ 13 "oczek" i uplasowa³ siê tu¿ za zielonogórzaninem.


Rozszerzona zawarto newsa

W czêstochowskim finale Br±zowego Kasku bez niespodzianek. Faworyci nie zawiedli. Podobnie jak przed rokiem wygra³ Patryk Dudek, który zdoby³ 14 punktów. Jego jedyny pogromca, Piotr Pawlicki jr na swoim koncie zgromadzi³ 13 "oczek" i uplasowa³ siê tu¿ za zielonogórzaninem.

Pogoda na kilka godzin przed planowanym rozpoczêciem nieco postraszy³a organizatorów. Z nieba si±pi³ raz mocniejszy, raz s³abszy deszcz. Tor by³ jednak odpowiednio przygotowany i, jak siê pó¼niej okaza³o, te niegro¼ne opady nie wp³ynê³y na rywalizacjê. Ju¿ na godzinê przed rozpoczêciem turnieju obecni na Arenie Czêstochowa mogli za¿ywaæ k±pieli w s³onecznych promieniach.

Mimo niez³ej aury rozpoczêto bez prezentacji uczestników fina³u. Po czê¶ci z obawy przed opadami wtórnymi, ale równie¿ ze wzglêdu na Grand Prix w Malilli, które rozpoczyna³o siê o godzinie 19.00, czyli teoretycznie tu¿ po zakoñczeniu czêstochowskich zmagañ. W tym miejscu nale¿y pochwaliæ sêdziego Tomasza Proszowskiego z Tarnowa, który bardzo sprawnie i bezb³êdnie poprowadzi³ ca³e zawody.

Ju¿ pierwsza gonitwa ukaza³a, ¿e m³odzi zawodnicy bior±cy udzia³ w turnieju s± mocno zdeterminowani i zmobilizowani do walki. Inauguracyjn± ods³onê uda³o siê rozegraæ dopiero za trzecim razem. Wcze¶niej w ferworze rywalizacji na torze na pierwszym wira¿u dwukrotnie upada³ Szymon Wo¼niak. Za drugim razem arbiter postanowi³ wykluczyæ m³odzie¿owca pierwszoligowej Polonii. Dodaæ nale¿y, ¿e Szymon nie mia³ tego dnia szczê¶cia. W dalszej fazie turnieju z nawierzchni± bli¿ej zapozna³ siê jeszcze dwa razy. Z upadków Wo¼niak wyszed³ z lekkimi zadrapaniami. Inaczej by³o w przypadku Rafa³a Malczewskiego, który udzia³ w finale Br±zowego Kasku zakoñczy³ tu¿ po starcie wy¶cigu czwartego. Sympatyczny Komar po zwolnieniu ta¶my przez sêdziego nie opanowa³ maszyny i upad³ na plecy. Dalszych startów zabroni³ mu lekarz. - Byæ mo¿e za bardzo siê spi±³em. Chcia³em siê pokazaæ z jak najlepszej strony. Po upadku najbardziej bola³a mnie dolna czê¶æ krêgos³upa. Po badaniach lekarz odradzi³ mi jazdy. Z tym siê nie dyskutuje - oznajmi³ po zawodach Malczewski.

Po pierwszym swoim biegu ze startów wycofa³ siê Damian Michalski. Reprezentant Or³a £ód¼ nie czu³ siê na si³ach, aby skutecznie rywalizowaæ, gdy¿ odczuwa³ jeszcze skutki ostatniego upadku. W miejsce niezdolnych do jazdy juniorów wyst±pili rezerwowi Marcel Szymko i Damian Synowiec.

Turniej móg³ siê podobaæ zgromadzonej publiczno¶ci. Nie brakowa³o ciekawych, pe³nych walki wy¶cigów. Warunki ku temu stwarza³ te¿ tor, który umo¿liwia³ skuteczne ataki po wewnêtrznej jego czê¶ci, jaki i po zewnêtrznej. Najlepiej wychodzi³o to ¿u¿lowcom, którzy stanêli na podium sobotniej czêstochowskiej imprezy. Bardzo szybki by³ zwyciêzca Patryk Dudek, Piotr Pawlicki s³absze starty nadrabia³ na dystansie, natomiast rewelacj± i lekkim zaskoczeniem by³a postawa Oskara Fajfera. Zawodnik Cembrit Start Gniezno zas³u¿y³ na chwilê uwagi. Potrafi³ siê on odnale¼æ w niez³ej stawce i radzi³ sobie z bardziej do¶wiadczonymi rywalami od siebie. - Cieszê siê bardzo z tego wyniku. Wreszcie trafi³em z przygotowaniem sprzêtu, z którym do tej pory mia³em problemy. Teraz wreszcie wszystko zagra³o. Cieszê siê tym bardziej, ¿e nie by³em faworytem. Przed zawodami chcia³em byæ w szóstce, a uda³o siê stan±æ na podium - mówi³ po zawodach Fajfer. Ponadto kilka ciekawych manewrów zaprezentowali Tobiasz Musielak, Miko³aj Cury³o, czy £ukasz Sówka.

Zawiedli nieco reprezentanci gospodarzy. Marcin Bubel i Artur Czaja byli upatrywani na czo³owych pozycjach. Tymczasem uplasowali siê oni odpowiednio na 10 i 13 miejscu. - Spodziewa³em siê, ¿e znajdê siê w pierwszej czwórce. A tutaj klapa. Na pocz±tku nie dopasowa³em silnika. To by³ mój b³±d, bo pojecha³em na silniku prosto po remoncie. Mia³ prawo zawie¶æ. Dopiero w ostatnim biegu sprzêtowo by³o ok. Ale co z tego, skoro poci±gnê³o mnie i upad³em - t³umaczy³ Czaja.

Juniorów trzeba pochwaliæ za czyst± i ³adn± sportow± walkê. Mimo swojego m³odego wieku, bo przecie¿ w Br±zowym Kasku rywalizuj± zawodnicy, którzy nie ukoñczyli 20 roku ¿ycia, to wielu z nich w kilku momentach zaprezentowa³o swoje du¿e mo¿liwo¶ci. Polski narybek robi spore postêpy, z czego nale¿y siê tylko cieszyæ. Byæ mo¿e w przysz³o¶ci spo¶ród uczestników czêstochowskiego fina³u wy³oni± siê nastêpcy Tomasza Golloba, czy Jaros³awa Hampela.


Wyniki:

1. Patryk Dudek (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 14 (3,3,2,3,3)
2. Piotr Pawlicki (Stok³osa Polonia Pi³a) - 13 (2,2,3,3,3)
3. Oskar Fajfer (Cembrit Start Gniezno) - 12 (2,3,1,3,3)
4. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wroc³aw) - 10 (0,2,3,3,2)
5. Kamil Pulczyñski (Unibax Toruñ) - 10 (1,3,3,2,1)
6. £ukasz Sówka (Lubawa Litex Ostrów) - 9 (3,1,1,1,3)
7. Tobiasz Musielak (Unia Leszno) - 9 (3,2,2,1,1)
8. Miko³aj Cury³o (Polonia Bydgoszcz) - 8 (1,2,2,1,2)
9. Krystian Pieszczek (Lotos Wybrze¿e Gdañsk) - 7 (0,1,2,2,2)
10. Marcin Bubel (W³ókniarz Czêstochowa) - 6 (3,0,1,2,0)
11. Emil Pulczyñski (Unibax Toruñ) - 5 (2,3,0,0,w)
12. Szymon Wo¼niak (Polonia Bydgoszcz) - 5 (w,1,3,0,1)
13. Artur Czaja (W³ókniarz Czêstochowa) - 5 (2,1,0,2,u)
14. Kacper Rogowski (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 4 (1,0,u,1,2)
15. Marcel Szymko (Lotos Wybrze¿e Gdañsk) - 1 (0,0,1,0,0)
16-17. Damian Michalski (Orze³ £ód¼) - 0 (d,-,-,-,-)
16-17. Rafa³ Malczewski (W³ókniarz Czêstochowa) - 0 (u,-,-,-,-)
RT. Damian Synowiec (W³ókniarz Czêstochowa) - 1 (t,0,0,1)


Bieg po biegu:

1. (66,50) Sówka, Czaja, K.Pulczyñski, Wo¼niak (w/u)
2. (66,94) Musielak, Pawlicki, Cury³o, Pieszczek
3. (65,22) Dudek, Fajfer, Rogowski, Malitowski
4. (67,08) Bubel, E.Pulczyñski, Michalski (d3), Malczewski (u)
5. (66,38) Fajfer, Pawlicki, Sówka, Szymko
6. (66,09) E.Pulczyñski, Cury³o, Czaja, Rogowski
7. (66,59) K.Pulczyñski, Malitowski, Pieszczek, Bubel
8. (66,00) Dudek, Musielak, Wo¼niak, Szymko (Synowiec t)
9. (68,20) Malitowski, Cury³o, Sówka, Synowiec
10. (66,80) Pawlicki, Dudek, Bubel, Czaja
11. (66,85) K.Pulczyñski, Musielak, Fajfer, E.Pulczyñski
12. (68,10) Wo¼niak, Pieszczek, Szymko, Rogowski (u4)
13. (68,30) Dudek, Pieszczek, Sówka, E.Pulczyñski
14. (67,74) Malitowski, Czaja, Musielak, Synowiec
15. (66,51) Pawlicki, K.Pulczyñski, Rogowski, Szymko
16. (67,10) Fajfer, Bubel, Cury³o, Wo¼niak
17. (67,32) Sówka, Rogowski, Musielak, Bubel
18. (67,51) Fajfer, Pieszczek, Synowiec, Czaja (u3)
19. (66,96) Dudek, Cury³o, K.Pulczyñski, Szymko
20. (67,14) Pawlicki, Malitowski, Wo¼niak, E.Pulczyñski (w/su)

¼ród³o: sportowefakty.pl