Mecz na szczycie dla Startu
Dodane przez Jonas dnia 18.08.2011 11:56

Zwyciêstwem Startu Gniezno zakoñczy³o siê pierwsze spotkanie rundy play-off pomiêdzy wspomnianym Gnieznem a Poloni± Bydgoszcz. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 51:39.


Rozszerzona zawarto newsa

Zwyciêstwem Startu Gniezno zakoñczy³o siê pierwsze spotkanie rundy play-off pomiêdzy wspomnianym Gnieznem a Poloni± Bydgoszcz. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 51:39.

Od pierwszego biegu Gryfy wysz³y na prowadzenie, dziêki podwójnemu zwyciêstwu pary Gapiñski-Ko¶ciecha. Ju¿ w drugim biegu Gnie¼nianie zdo³ali wyrównaæ stan meczu na 6:6.
W biegu pi±tym Poloni¶ci mieli okazjê by wyj¶æ ponownie na prowadzenie w spotkaniu. Para Gapiñski-Ko¶ciecha jecha³a przez 3,5 okr±¿enia na prowadzeniu i nic nie zwiastowa³o by mia³o siê to zmieniæ. Niestety na ostatnim wira¿u czwartego okr±¿enia na tor upad³ Robert Ko¶ciecha, który wpad³ w koleinê i zamiast 5:1, skoñczy³o siê 3:3. Do biegu ósmego wynik by³ na pograniczu remisu.

W miêdzyczasie z zawodów wycofa³ siê Emil Sajfutdinow, który odczuwa³ skutki upadku po GP Skandynawii w szwedzkiej Malilli. W biegu dziewi±tym podwójnie zwyciê¿y³a para Woffinden-K.Jab³oñski. I od tego biegu rozpocz±³ siê marsz Startu po zwyciêstwo w tym spotkaniu. Wygrywali kolejno: 4:2, 5:1, 4:2, 4:2.

Biegi nominowane by³y bardzo wa¿ne dla bydgoszczan w kontek¶cie rewan¿u, gdy¿ przegrywali po trzynastu gonitwach a¿ 46:32. W biegu czternastym ponownie wygra³ Tai Woffinden, który by³ nie do pokonania tego dnia przywo¿±c 14 punktów i 1 bonus, bieg ten zakoñczy³ siê wynikiem 3:3. W ostatnim dniu zawodów Gryfy zwyciê¿y³y 4:2 czym zmniejszy³y rozmiary pora¿ki do 12 punktów. Najlepszymi zawodnikami Polonii byli w tym dniu: Tomasz Gapiñski (11+1) i Grzegorz Walasek (10).

Polonia Bydgoszcz - 39
1. Tomasz Gapiñski - 11+1 (2*,3,1,2,0,3)
2. Robert Ko¶ciecha - 9 (3,u,3,1,2)
3. Emil Sajfutdinow - 3 (3,d,-,-)
4. Denis Gizatullin - 3+1 (0,2,w,-,1*)
5. Grzegorz Walasek - 10 (2,3,2,d,2,1)
6. Szymon Wo¼niak - 0 (0,-,-,0,-)
7. Miko³aj Cury³o - 3 (1,w,1,1,0)

Start Gniezno - 51
9. Krzysztof Jab³oñski - 5+1 (0,2,2*,1,-)
10. Martin Smolinski - 1 (1,0,-,-)
11. Micha³ Szczepaniak - 12 (2,2,3,3,2)
12. Miros³aw Jab³oñski - 6+1 (1*,1,1,3,0)
13. Scott Nicholls - 9 (3,1,2,3,0)
14. Kacper Gomólski - 4+1 (2*,1,-,d,1)
15. Tai Woffinden - 14+1 (3,3,3,2*,3)

Teraz liczymy, ¿e nasi je¼d¼cy zrehabilituj± siê w nastêpnym meczu z GT¯-em Grudzi±dz (21 sierpnia, niedziela godzina 18:00)