Fina³ Mistrzostw Polski Par Klubowych Nieporfesjonalnych przy Sportowej 2!
Dodane przez Jonas dnia 05.09.2012 09:59W najbli¿sz± sobotê (tj. 8 wrze¶nia) o godzinie 15 odbêd± siê pierwsze oficjalne zawody amatorów licencjonowanych.


Rozszerzona zawarto newsaW najbli¿sz± sobotê (tj. 8 wrze¶nia) o godzinie 15 odbêd± siê pierwsze oficjalne zawody amatorów licencjonowanych.

Sk³ady poszczególnych zespo³ów na zawody w Bydgoszczy:

AK¯ Old Boys Speedway Club Bydgoszcz:
Mariusz Adrych
Karol Adrych
S³awomir Weso³owski

ROW Rybnik:
Eugeniusz Skupieñ
Jacek Biskupek
Marek Wolniewicz

K¯ Lublin:
Piotr Haranicz
Grzegorz Kêska
Rafa³ Kosza³ka

AKS Chóragan Zielona Góra I:
Adam Chwia³kowski
Marek Zawalnik

AKS Chóragan Zielona Góra II:
Leszek Nowicki
Pawe³ £ukaszewski

Pocz±tek zawodów: 15:00
Wstêp wolny

Wiêcej informacji: TUTAJ