Mateusz Szczepaniak podpisa³ kontrakt z Poloni±
Dodane przez Wulfik dnia 21.01.2013 14:13

Mateusz Szczapaniak to szósty senior, który do³±cza do sk³adu Polonii Bydgoszcz na sezon 2013. 26-letni zawodnik, który w minionym sezonie startowa³ w barwach pierwszoligowego Or³a £ód¼, tym razem zdecydowa³ siê na walkê o miejsce w sk³adzie w najwy¿szej klasie rozgrywkowej.


Rozszerzona zawarto newsa

Mateusz Szczapaniak to szósty senior, który do³±cza do sk³adu Polonii Bydgoszcz na sezon 2013. 26-letni zawodnik, który w minionym sezonie startowa³ w barwach pierwszoligowego Or³a £ód¼, tym razem zdecydowa³ siê na walkê o miejsce w sk³adzie w najwy¿szej klasie rozgrywkowej.

W lidze polskiej wyst±pi³ w 2012 roku w dziewiêciu spotkaniach uzyskuj±c ¶redni± 1,641 pkt./bieg.

- Otworzy³a siê szansa na starty w Ekstralidze, wiêc od razu postanowi³em j± wykorzystaæ. Uwa¿am, ¿e Polonia Bydgoszcz to dobry klub dla mnie. Z tego co widzê, wszystko idzie w dobrym kierunku. Co prawda, podpisa³em kontrakt jako szósty senior, ale jestem zmobilizowany do walki o miejsce w sk³adzie. Podchodzê do tego na spokojnie, jednak wierzê w siebie i wiem, ¿e mogê daæ radê – powiedzia³ Mateusz Szczepaniak po parafowaniu umowy z Poloni±.

Poza lig± polsk± Szczepaniak bêdzie startowa³ w lidze angielskiej. – Mam podpisany kontrakt w Coventry. Tam sezon zaczyna siê trochê wcze¶niej, wiêc ³atwiej bêdzie mi wej¶æ na pe³ne obroty przed rozpoczêciem rozgrywek w Polsce.

Jakie cele stawia Mateusz przed rozpoczêciem nowego sezonu? – Do ka¿dego meczu podchodzê zawsze na sto procent. Kiedy podje¿d¿am pod ta¶mê chcê wygrywaæ. Je¶li mi siê to uda, bêdê móg³ osi±gaæ satysfakcjonuj±ce mnie rezultaty. Nie bêdzie ³atwo, ale bêdê siê bardzo stara³!

¼ród³o: www.polonia.bydgoszcz.pl