Dzi¶ wspominaæ bêdziemy Bolka Procha
Dodane przez Wulfik dnia 04.02.2013 12:20

Przypominamy, ¿e dzisiaj (04.02.2013) o godzinie 18:00 w restauracji na trybunie g³ównej stadionu Polonii Bydgoszcz odbêdzie siê wieczór wspomnieñ na cze¶æ Boles³awa Procha. Jest to dzieñ pogrzebu Procha, który bêdzie mia³ miejsce w Niemczech.


Rozszerzona zawarto newsa

Przypominamy, ¿e dzisiaj (04.02.2013) o godzinie 18:00 w restauracji na trybunie g³ównej stadionu Polonii Bydgoszcz odbêdzie siê wieczór wspomnieñ na cze¶æ Boles³awa Procha. Jest to dzieñ pogrzebu Procha, który bêdzie mia³ miejsce w Niemczech.

Na spotkaniu prezentowane bêd± pami±tki ¿u¿lowe i historyczne filmy z meczów Polonii w latach osiemdziesi±tych. Zaproszeni zostali równie¿ byli reprezentanci naszego zespo³u, którzy mieli okazjê ¶cigaæ siê z Boles³awem Prochem.

Prosimy, aby ka¿dy uczestnik spotkania przyniós³ ze sob± znicz lub ¶wieczkê, które zostan± zapalone przed trybun± g³ówn± w celu upamiêtnienia tego znakomitego zawodnika.

¼ród³o: polonia.bydgoszcz.pl