Kostek i Sasza go¶æmi ¯u¿lowego Wieczoru nr 3!
Dodane przez Wulfik dnia 28.02.2013 10:18

¯u¿lowy Wieczór z Ko¶ciech± i £oktajewem!

Bydgoska Polonia wraz z kibicami z Polonia Bydgoszcz Net Fans zapraszaj± na kolejny ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± Robert Ko¶ciecha oraz nowy nabytek Polonistów Aleksander £oktajew.


Rozszerzona zawarto newsa

¯u¿lowy Wieczór z Ko¶ciech± i £oktajewem!

Bydgoska Polonia wraz z kibicami z Polonia Bydgoszcz Net Fans zapraszaj± na kolejny ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± Robert Ko¶ciecha oraz nowy nabytek Polonistów Aleksander £oktajew.

Uczestnicy ostatniego z bydgoskich ¯u¿lowych Wieczorów jeszcze d³ugo nie zapomn± humoru, z jakim Krzysztof Buczkowski i Szymon Wo¼niak opowiadali o ró¿nych sprawach, wprowadzaj±c zgromadzonych w doskona³y nastrój. Nie inaczej powinno byæ podczas kolejnego spotkania z zawodnikami bydgoskiej Polonii, którego go¶æmi bêd± tym razem Robert Ko¶ciecha oraz wypo¿yczony z Zielonej Góry Aleksander £oktajew.

Bydgoscy kibice podczas spotkania bêd± mieli szansê poznaæ bli¿ej nowy nabytek Polonii, a tak¿e poznaæ tajemnicê "Kostka", który opanowa³ metodê dochodzenia do wysokiej dyspozycji po kontuzjach. Bydgoska Polonia oraz jej kibice z Polonia Bydgoszcz Net Fans ju¿ teraz zapraszaj± na kolejny z ¯u¿lowych Wieczorów, który odbêdzie siê w czwartek, 7 marca. Spotkanie odbêdzie siê tradycyjnie w go¶cinnych progach hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36, a rozpocznie siê o godzinie 18:30.

Uczestnicy ¯u¿lowego Wieczoru po raz kolejny bêd± mieli mo¿liwo¶æ wygrania upominków za udzia³ w konkursach, a podczas ostatniego przed sezonem spotkania, w¶ród uczestników wszystkich imprez zostanie rozlosowany karnet na zawody organizowane w Bydgoszczy w sezonie 2013, ufundowany przed bydgoski klub.

Andrzej Matkowski
Polonia Bydgoszcz Net Fans