Zapraszamy na ¯u¿lowy Wieczór z Mateuszem Szczepaniakiem i juniorami!
Dodane przez Wulfik dnia 14.03.2013 12:34

Nowy nabytek Polonistów Mateusz Szczepaniak oraz juniorzy Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik i Bartosz Bietracki bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, który we wtorek odbêdzie siê w Bydgoszczy.


Rozszerzona zawarto newsa

Nowy nabytek Polonistów Mateusz Szczepaniak oraz juniorzy Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik i Bartosz Bietracki bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, który we wtorek odbêdzie siê w Bydgoszczy.

¯u¿lowe Wieczory, organizowane wspólnie przez kibiców z Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA, sta³y siê ju¿ tradycj± przerwy miêdzy sezonami w Bydgoszczy. Kibice Polonii podczas kilku ostatnich spotkañ mieli okazjê porozmawiaæ z w³odarzami bydgoskiego klubu, a tak¿e z wiêkszo¶ci± krajowych zawodników sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i nowym nabytkiem zespo³u Aleksandrem £oktajewem.

Ju¿ w najbli¿szy wtorek (19 marca) odbêdzie siê kolejny z ¯u¿lowych Wieczorów, którego go¶æmi bêd± Mateusz Szczepaniak oraz trzech juniorów - Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik i Bartosz Bietracki. Kibice bêd± mieli okazjê lepiej poznaæ drugiego z nowych zawodników Polonii, a tak¿e porozmawiaæ z czyni±cymi sta³e postêpy zawodnikami m³odzie¿owymi. Pocz±tek spotkania o godzinie 18:30, a odbêdzie siê ono tradycyjnie w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36.

W trakcie spotkania, poza rozmow± z zawodnikami, kibice bêd± mogli wzi±æ udzia³ w konkursach z drobnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatorów. Tym razem wiêksze emocje prze¿yj± stali bywalcy ¯u¿lowych Wieczorów. Zgodnie z obietnic±, w¶ród uczestników wszystkich tegorocznych spotkañ, zostanie wylosowany karnet na zawody organizowane w Bydgoszczy w sezonie 2013, ufundowany przez ¯KS Polonia Bydgoszcz SA.

Serdecznie zapraszamy!

Andrzej Matkowski
Polonia Bydgoszcz Net Fans