Echa ¯u¿lowego Wieczoru
Dodane przez Wulfik dnia 19.03.2013 22:25

We wtorkowy wieczór w go¶cinnych progach Holiday Inn w Bydgoszczy odby³ siê ju¿ czwarty ¯u¿lowy Wieczór w tym roku. Go¶æmi „¯W” byli – Mateusz Szczepaniak, Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik i Bartosz Bietracki.


Rozszerzona zawarto newsa

We wtorkowy wieczór w go¶cinnych progach Holiday Inn w Bydgoszczy odby³ siê ju¿ czwarty ¯u¿lowy Wieczór w tym roku. Go¶æmi „¯W” byli – Mateusz Szczepaniak, Miko³aj Cury³o, Karol Jó¼wik i Bartosz Bietracki.

Zawodnicy wziêli udzia³ w tzw. gor±cych krzes³ach, na których odpowiadali na pytania bardziej osobiste. Tomasz Gollob, Greg Hancock, Ryan Sullivan czy Emil Sajfutdinow to wzorce dla obecnych na „¯W” ¿u¿lowców. Ka¿dy z „je¼dzców” przyzna³ siê tak¿e dlaczego zostali zawodnikami – Pewnego dnia dziadek zabra³ mnie na mecz Polonii. Potem chcia³em znowu pojechaæ i znowu, a¿ w koñcu stwierdzi³em, ¿e sam chcia³bym je¼dziæ. Z pomoc± dziadka namówi³em rodziców i tak zaczê³a siê moja historia ze speedway'em – opowiada³ Karol Jó¼wik. W zupe³nie innej sytuacji by³ Mateusz Szczepaniak – Ja to w sumie nie mia³em wyj¶cia. Musia³em zostaæ ¿u¿lowcem. Mój ojciec Andrzej by³ zawsze fanem motocykli i zarazi³ mnie i brata ¿u¿lem. Gdy mój brat zacz±³ trenowaæ, ju¿ nic innego mi nie pozosta³o jak zacz±æ równie¿ ¶cigaæ siê na ¿u¿lowym owalu.

Prowadz±cy spotkanie Andrzej Matkowski wypytywa³ zawodników o team i jakim sprzêtem bêd± dysponowaæ. Miko³aj Cury³o dog³êbnie wszystko opowiedzia³ – U mnie w tym sezonie sprzêtem bêdzie siê zajmowaæ Adam Jaziewicz z Ostrowa Wielkopolskiego. Niegdy¶ by³ mechanikiem Chrisa Holdera, wiêc my¶lê, ¿e bardzo pomo¿e mi w zgraniu motocykla z torami ¿u¿lowymi. Poza tym na ten sezon przygotowa³em cztery kompletne motocykle i jeden dodatkowy silnik. Planujê te¿ dokupienie kolejnych silników w trakcie sezonu. Od tego sezonu mo¿na tak¿e stosowaæ tytan w sprzêcie ¿u¿lowym, ten temat tak¿e wypowiedzia³ siê „Miki” - Kilka dni temu mia³em okazjê trenowaæ na torze w Krsko. Przy okazji skorzysta³em te¿ ze sprzêtu z tytanem w ¶rodku. Muszê powiedzieæ, ¿e na takich maszynach siê wiele szybciej, a silnik otrzymuje trzy – cztery tysi±ce obrotów wiêcej. Jestem pozytywnie nastawiony.

Podczas „¯W” Karol Jó¼wik otrzyma³ od kibiców zrzeszonych w Polonia Bydgoszcz Net F@ns kask z wymalowanym logo teamu, sponsora i tych w³a¶nie kibiców, którzy sfinansowali jego malowanie. Na spotkaniu by³ obecny przedstawiciel sponsora tytularnego Polonii Bydgoszcz – sk³adywêgla.pl. Firma ufundowa³a kibicom nagrody za udzia³ w konkursach, które mia³y miejsce podczas ¯u¿lowego Wieczoru.

Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± na kolejny „¯W” tym razem z udzia³em zagranicznych zawodników sk³adywêgla.pl Polonii BydgoszczGregiem Hancockiem i Hansem Andersenem. Termin tego spotkania jeszcze nie zosta³ ustalony.

Autor: Kacper Ginter

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI