Nowy termin meczu ze Startem
Dodane przez Kabat dnia 04.04.2013 05:27


Jak uda³o nam siê dowiedzieæ dzia³acze sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno doszli do porozumienia w sprawie nowego terminu rozegrania meczu 2 rundy Speedway Ekstraligi, w którym bydgoszczanie bêd± podejmowali gnie¼nian.


Rozszerzona zawarto newsa

Jak uda³o nam siê dowiedzieæ dzia³acze sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno doszli do porozumienia w sprawie nowego terminu rozegrania meczu 2 rundy Speedway Ekstraligi, w którym bydgoszczanie bêd± podejmowali gnie¼nian.Mecz ten zaplanowany by³ pierwotnie na najbli¿sz± niedzielê, 7 kwietnia na godzinê 18:30. Niestety warunki atmosferyczne panuj±ce w ca³ym kraju (przed³u¿aj±ca siê zima) storpedowa³y mo¿liwo¶æ przygotowania torów ¿u¿lowych oraz uniemo¿liwi³y rozegranie wielu zaplanowanych imprez, w tym tak¿e 2 pierwszych kolejek spotkañ ligowych, pod znakiem zapytania stoi tak¿e rozegranie 3 kolejki. Mecze s± przek³adane na nowe terminy, a nam uda³o siê dowiedzieæ, ¿e spotkanie sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno zosta³o zaplanowane na czwartek, 6 czerwca.

Polonistów czeka zatem intensywny tydzieñ na pocz±tku czerwca - zgodnie z terminarzem w niedzielê 02.06 rozegraj± w Gorzowie mecz 10 kolejki, we czwartek 06.06 na w³asnym torze podejm± beniaminka ekstraligi, i na koniec w niedzielê 09.06 rozegraæ spotkanie wyjazdowe - tym razem zaleg³y mecz 1 kolejki w Rzeszowie. Oczywi¶cie na ¿adnym ze spotkañ nie zabraknie kibiców z Polonia Bydgoszcz Net F@ns!