¯u¿lowy Wieczór z Gregiem Hancockiem i Hansem Andersenem!!!
Dodane przez Wulfik dnia 25.04.2013 13:08

Hancock i Andersen spotkaj± siê z kibicami.

Podczas przerwy miêdzy sezonami kibice sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz mieli okazjê spotkaæ siê niemal ze wszystkimi swoimi zawodnikami. Mimo tego, ¿e sezon ju¿ ruszy³, Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA zapraszaj± na ostatni ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± zagraniczne gwiazdy zespo³u - Greg Hancock i Hans Andersen.


Rozszerzona zawarto newsa

Hancock i Andersen spotkaj± siê z kibicami.

Podczas przerwy miêdzy sezonami kibice sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz mieli okazjê spotkaæ siê niemal ze wszystkimi swoimi zawodnikami. Mimo tego, ¿e sezon ju¿ ruszy³, Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA zapraszaj± na ostatni ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± zagraniczne gwiazdy zespo³u - Greg Hancock i Hans Andersen.

¯u¿lowe Wieczory, zainicjowane przez kibiców z Polonia Bydgoszcz Net Fans, maj± uprzyjemniæ kibicom czas oczekiwania na nowy sezon, a tak¿e umo¿liwiæ spotkanie i rozmowê z dzia³aczami i zawodnikami bydgoskiego klubu. W ostatniej przerwie miêdzy sezonami kibice go¶cili ju¿ niemal wszystkich zawodników, którzy przywdziewaæ bêd± w tym roku plastron sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz. Do kompletu brakowa³o tylko dwóch zagranicznych gwiazd bydgoskiej ekipy.

I w³a¶nie Greg Hancock oraz Hans Andersen bêd± go¶æmi ostatniego z ¯u¿lowych Wieczorów. Mimo tego, ¿e sezon w koñcu ruszy³, obaj obcokrajowcy sk³adywêgla.pl Polonii przyjêli zaproszenie fanów i po sobotnim (27 kwietnia) treningu spotkaj± siê ze wszystkimi zainteresowanymi w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn przy ulicy Grodzkiej 36.

Obaj obcokrajowcy s± nowymi postaciami w bydgoskim zespole, dlatego te¿ sobotnie spotkanie bêdzie ¶wietn± okazj± do lepszego ich poznania, a tak¿e wykonania pami±tkowych fotografii, czy zdobycia autografów. Pocz±tek spotkania o godzinie 18:00.

W trakcie spotkania, poza rozmow± z zawodnikami, kibice bêd± mogli wzi±æ udzia³ w konkursach z drobnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatorów. Tym razem wiêksze emocje prze¿yj± stali bywalcy ¯u¿lowych Wieczorów. Zgodnie z obietnic±, w¶ród uczestników wszystkich tegorocznych spotkañ, zostanie wylosowany karnet na zawody organizowane w Bydgoszczy w sezonie 2013, ufundowany przez ¯KS Polonia Bydgoszcz SA, który przyda siê ju¿ w najbli¿sz± niedzielê.

Andrzej Matkowski