Naj, naj, naj... na pó³metku rozgrywek
Dodane przez Kabat dnia 12.06.2013 12:53

Za nami pó³metek rozgrywek Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 2013. Niektóre zespo³y, w tym sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz maj± za sob± ju¿ nawet 10 spotkañ, ale s± te¿ takie, które rozegra³y dopiero 8 meczów. Postanowili¶my pokusiæ siê o ma³e podsumowanie wyników polonistów na tle innych rywali. Zobaczmy kto jest "Naj, naj, naj..." w ró¿nych kategoriach.


Rozszerzona zawarto newsa

Za nami pó³metek rozgrywek Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 2013. Niektóre zespo³y, w tym sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz maj± za sob± ju¿ nawet 10 spotkañ, ale s± te¿ takie, które rozegra³y dopiero 8 meczów. Postanowili¶my pokusiæ siê o ma³e podsumowanie wyników polonistów na tle innych rywali. Zobaczmy kto jest "Naj, naj, naj..." w ró¿nych kategoriach.

¦rednia biegopunktowa
Oczywi¶cie najwa¿niejszym rankingiem, wed³ug którego ocenia siê zawodników jest tzw. "biegopunktówka" czyli ¶rednia ilo¶æ punktów (³±cznie z bonusami) zdobywana przez zawodnika w ka¿dym wy¶cigu. Tutaj na czele... nieoczekiwanie liderzy 2 zespo³ów, z którymi bydgoszczanie maj± walczyæ o utrzymanie, a za nimi kontuzjowany reprezentant lidera tabeli. Poloni¶ci... daleko:


Lp.ZawodnikKlubPkt./bieg
1Iversen Niels KristianStal Gorzów2,611
2Woffinden TaiBetard Sparta Wroc³aw2,581
3Ward DarcyUnibax Toruñ2,450
13Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz2,022
33Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,640
34£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,627
43Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,521
45Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,481
50Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,395
62Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1,176
79Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz0,500


1 miejsca
Nic tak nie oddaje klasy lidera dru¿yny, zawodnika który ma ci±gn±æ wynik jak indywidualne zwyciêstwa. Z tym w sk³adywêgla.pl Polonii jest do¶æ krucho. Wprawdzie tegoroczne wyczyny Iversena to jaki¶ ewenement, ale w porównaniu z przeciwnikami bydgoszczanie wypadaj± s³abiutko, a wynik kapitana dru¿yny pozostawiam bez komentarza....
ZawodnikKlub1
Iversen Niels KristianStal Gorzów40
Woffinden TaiBetard Sparta Wroc³aw29
Gollob TomaszUnibax Toruñ27
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz17
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz14
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz8
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz7
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz4
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz3
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz0


2 miejsca
2 punkty - niby dobry wynik, ale zak³adaj±c ¿e para "lider+2 linia" wygrywa swoje biegi 4-2, to dru¿yna tych "dwójek" powinna nie mieæ zbyt wielu. Niestety tutaj jak na z³o¶æ bryluje "Buczek", chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e towarzystwo ma ca³kiem przyzwoite, ale z pewno¶ci± i sam zawodnik i kibice bydgoscy z chêci± chocia¿ po³owê tych "dwójek" zamienili u niego na "trójki".
ZawodnikKlub2
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz25
Jonsson AndreasStelmet Falubaz Zielona Góra20
Holder ChrisUnibax Toruñ18
Pawlicki Przemys³awFogo Unia Leszno18
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz14
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz13
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz12
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz7
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz6
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz4
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


3 miejsca
W tej klasyfikacji zawodnicy ze Sportowej wypadaj± do¶æ przeciêtnie i w³a¶ciwie nie wiadomo czy siê z tego cieszyæ, czy smuciæ. 2 miejsce Kasprzaka w rankingu z pewno¶ci± rozczarowuje kibiców gorzowskich, ale pozycja 3 Brzozowskiego na pewno jest pozytywnie odbierana w Toruniu. Zawodnicy ci mieli jednak inne zadania przed sezonem i inaczej ich siê ocenia. Bydgoszczanie w tym zakresie s± do¶æ "wyrównani", ale o ile sporo "jedynek" na koncie Wo¼niaka wydaje siê byæ zgodne z przewidywaniami, o tyle zbli¿ona ich ilo¶æ u Andersena i Buczkowskiego zdecydowanie rozczarowuje.
ZawodnikKlub3
Jêdrzejak TomaszBetard Sparta Wroc³aw20
Kasprzak KrzysztofStal Gorzów17
Brzozowski KamilUnibax Toruñ17
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz14
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz13
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz13
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz12
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz10
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz9
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz8
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


4 miejsca
W tej klasyfikacji nikt nie chce byæ liderem, ale najczê¶ciej czo³o rankingu 4 miejsc zajmuj± juniorzy i tak te¿ jest tym razem - na "podium" Borowicz i Lisiecki, ale rozdziela ich senior Betardu-Sparty, Suchecki - na pewno du¿e rozczarowanie dla wroc³awian. Poloni¶ci wypadaj± tutaj w miarê przyzwoicie, ale na pewno sporo "zer" juniorów Wo¼niaka i Cury³y nie ¶wiadczy dobrze o aspiruj±cej do miana najlepszej w Polsce pary m³odzie¿owców.
ZawodnikKlub4
Borowicz MateuszUnia Tarnów18
Suchecki ZbigniewBetard Sparta Wroc³aw16
Lisiecki WojciechLechma Start Gniezno14
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz10
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz10
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz8
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz7
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz6
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz6
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5


Defekty
Kolejna z³a wiadomo¶æ dla kibiców bydgoskich - na czele samotny lider "Saszka" £okatajew, a zaraz za nim "Ugly Duck". Czy to z³e przygotowanie, czy zwyk³y pech? Na pewno jednak takie k³opoty sprzêtowe wyniku dru¿yny nie poprawiaj±.
ZawodnikKlubD
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz3
Kasprzak KrzysztofStal Gorzów3
Protasiewicz PiotrStelmet Falubaz Zielona Góra3
Zmarzlik BartoszStal Gorzów3
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


Upadki
I kolejny niehlubny ranking, którego liderem jest zawodnik sk³adywêgla.pl Polonii - na czele Andersen. Mo¿na siê tutaj jednak¿e doszukiwaæ ma³ego pozytywu - literka "U" przy nazwisku oznacza przewa¿nie, ¿e upadek nie by³ gro¼ny, a zawodnik zgodnie z duchem fair-play szybko pozbiera³ siê i samodzielnie opu¶ci³ tor zanim arbiter musia³ przerwaæ wy¶cig.
ZawodnikKlubU
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz2
Adamczewski KamilStelmet Falubaz Zielona Góra1
Brzozowski KamilUnibax Toruñ1
Dolny PatrykBetard Sparta Wroc³aw1
Kret £ukaszPGE Marma Rzeszów1
Nermark DanielStal Gorzów1
Przedpe³ski Pawe³Unibax Toruñ1
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


Wykluczenia
Tutaj nie mog³o byæ inaczej - niemal ca³a czo³ówka rankingu wywodzi siê z Rzeszowa... niemal, bo w¶ród zawodników najczê¶ciej wykluczanych oczywi¶cie musia³ znale¼æ siê tak¿e junior bydgoski, Cury³o. Nota bene - 3 z 4 swoich wykluczeñ "zdoby³" na torze PGE Marmy - co¶ ten klub jest wyj±tkowo "pechowy" w zakresie literki "W" w tym roku.
ZawodnikKlubW
Lampart DawidPGE Marma Rzeszów6
Pedersen NickiPGE Marma Rzeszów5
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz4
Kret £ukaszPGE Marma Rzeszów4
Okoniewski Rafa³PGE Marma Rzeszów4
Pavlic JuricaPGE Marma Rzeszów4
Walasek GrzegorzPGE Marma Rzeszów4
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz2
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz2
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


Ta¶my
Wykluczenia z powodu dotkniêcia ta¶my to najczê¶ciej domena niedo¶wiadczonych juniorów i tak te¿ jest tym razem. Jedynym bydgoskim pechowcem w tym rankingu jest £oktajew - tak¿e przecie¿ junior!
ZawodnikKlubT
Dolny PatrykBetard Sparta Wroc³aw2
Fajfer OskarLechma Start Gniezno2
Pawlicki Piotr jrFogo Unia Leszno2
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


Biegi
Rankingu zawodników najbardziej zapracowanych i eksploatowanych nikogo nie dziwi - jad±c w ponad po³owie spotkañ bez jednego z liderów Unibax regularnie korzysta z przywileju "zastêpstwa zawodnika". St±d te¿ w rankingu na czele jego zawodnicy. W¶ród bydgoszczan najczê¶ciej na torze pojawiali siê "Saszka" i "Buczek".
ZawodnikKlubBiegi
Gollob TomaszUnibax Toruñ57
Holder ChrisUnibax Toruñ57
Miedziñski AdrianUnibax Toruñ56
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz51
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz50
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz48
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz45
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz38
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz34
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz27
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz8


Punkty
Rankingowi zawodników najlepiej punktuj±cych przewodzi, co chyba nie dziwi, klasyfikacji "trójek" - Iversen. Za nim dwójka torunian, a bydgoszczanie... gdzie¶ w ¶rodku rankingu i ten wynik na pewno nie zadowala.
ZawodnikKlubPunkty
Iversen Niels KristianStal Gorzów140
Gollob TomaszUnibax Toruñ122
Holder ChrisUnibax Toruñ117
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz86
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz78
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz75
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz65
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz43
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz37
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz31
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz3


Bonusy
Ranking pokazuj±cy kto je¼dzi najbardziej kole¿eñsko, "pozwalaj±c" przyjechaæ do mety przed sob± koledze z pary. Tutaj zdecydowanym liderem jest zawodnik Unibaxu Miedziñski, a bydgoszczanie wypadaj± w miarê przyzwoicie, choæ zaskakuj± wysokie pozycje juniorów. Wydawa³oby siê, ¿e to oni powinni byæ asekurowaniu przez starszych kolegów, a z rankingu wynika, ¿e jest odwrotnie.
ZawodnikKlubBon
Miedziñski AdrianUnibax Toruñ17
Dudek PatrykStelmet Falubaz Zielona Góra11
Jonsson AndreasStelmet Falubaz Zielona Góra11
Lindgren FredrikFogo Unia Leszno11
Wo¼niak Szymonsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz10
Cury³o Miko³ajsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz9
Andersen Hanssk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz8
Buczkowski Krzysztofsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz7
Hancock Gregsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5
£oktajew Aleksandrsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz5
Ko¶ciecha Robertsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz3
Szczepaniak Mateuszsk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz1


by Kabat