Tucholanie go¶æmi pierwszego ¯u¿lowego Wieczoru
Dodane przez Wulfik dnia 13.02.2014 20:58

W przysz³ym tygodniu rusza tegoroczna edycja "¯u¿lowych Wieczorów" organizowanych wspólnie przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. Go¶æmi pierwszego ze spotkañ bêd± Marcin Jêdrzejewski oraz Szymon Wo¼niak, a jego miejscem S2 Sports Pub & Restaurant.


Rozszerzona zawarto newsa

W przysz³ym tygodniu rusza tegoroczna edycja "¯u¿lowych Wieczorów" organizowanych wspólnie przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. Go¶æmi pierwszego ze spotkañ bêd± Marcin Jêdrzejewski oraz Szymon Wo¼niak, a jego miejscem S2 Sports Pub & Restaurant.

Zgodnie z tradycj± w przerwie miêdzy sezonami kibice z Polonia Bydgoszcz Net Fans razem z ¯KS Polonia Bydgoszcz SA organizuj± spotkania z zawodnikami bydgoskiego klubu i innymi osobami zwi±zanymi z bydgoskim ¿u¿lem. Maj± one na celu urozmaicenie kibicom czasu oczekiwania na nowy sezon, a tak¿e bli¿szego poznania Polonistów. W poprzednich sezonach spotkania cieszy³y siê sporym zainteresowaniem spragnionych ¿u¿lowych emocji fanów.

W tym roku cykl spotkañ rusza trochê pó¼niej, ni¿ w poprzednich sezonach, ale w zwi±zku z tym bêdzie bardziej intensywny. W czwartek (20 lutego) o godzinie 18:00 zainteresowani kibice bêd± mogli spotkaæ siê z pierwsz± par± ¿u¿lowców Polonii. Na "pierwszy ogieñ" tym razem organizatorzy zaprosili zawodników pochodz±cych z Tucholi - powracaj±cego po kilku latach przerwy do Bydgoszczy Marcina Jêdrzejewskiego oraz lidera formacji juniorskiej Szymona Wo¼niaka.

Tegoroczne "¯u¿lowe Wieczory" wracaj± na stadion Polonii i odbywaæ siê bêd± w S2 Sports Pub & Restaurant, mieszcz±cej siê na trybunie g³ównej. Organizatorzy, poza mo¿liwo¶ci± wymiany zdañ z zaproszonymi zawodnikami, zapowiadaj± tradycyjnie inne niespodzianki dla przyby³ych kibiców. W¶ród uczestników wszystkich tegorocznych spotkañ zostanie wylosowany karnet na mecze Polonii w sezonie 2014, ufundowany przez bydgoski klub. Wstêp na spotkanie jest tradycyjnie wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Andrzej Matkowski