Bydgoscy kibice przepytali Marcina Jêdrzejewskiego i Szymona Wo¼niaka
Dodane przez Wulfik dnia 06.03.2014 21:09

W ¶wietne nastroje wprowadzili bydgoskich kibiców Marcin Jêdrzejewski i Szymon Wo¼niak podczas ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant.


Rozszerzona zawarto newsa

W ¶wietne nastroje wprowadzili bydgoskich kibiców Marcin Jêdrzejewski i Szymon Wo¼niak podczas ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant.

Polonia Bydgoszcz Net Fans wraz z bydgoskim klubem chc±c urozmaiciæ kibicom czas oczekiwania na nowy sezon, organizuj± ¯u¿lowe Wieczory, których go¶æmi s± przede wszystkim ¿u¿lowcy Polonii. Na pierwsze tegoroczne spotkanie zaproszono Marcina Jêdrzejewskiego oraz Szymona Wo¼niaka, którzy wprawili zebranych w znakomite nastroje.

W pierwszej czê¶ci spotkania zosta³y przybli¿one sylwetki obu zawodników. Marcin Jêdrzejewski opowiada³ o szczególnym wydarzeniu w jego ¿yciu. - Najwa¿niejszym momentem w moim ¿yciu by³y na pewno niedawne urodziny córki. My¶lê, ¿e dla ka¿dego ojca to bardzo wa¿ny moment w ¿yciu - opowiada³ popularny "Siopek". Szymon Wo¼niak zaskoczy³ kibiców odpowiedzi± na pytanie, czego boi siê w ¿yciu. - My¶lê, ¿e rzecz±, której powinni¶my siê baæ, jest z³o¶æ p³ci piêknej, bo to jest czasami traumatyczne. Dlatego te¿ staram siê nie doprowadzaæ do tej z³o¶ci - zaskoczy³ swoj± odpowiedzi± junior Polonii.

W trakcie spotkania nie mog³o zabrakn±æ pytania o pocz±tki kariery pochodz±cych z niezbyt ¿u¿lowej Tucholi zawodników. Tajemnicê zdradzi³ Marcin Jêdrzejewski: - Obecny tutaj pan Adam Wielewski wybudowa³ w Tucholi mini-tor ¿u¿lowy, a skoro by³ ju¿ tor, to trzeba by³o je¼dziæ - i tak to siê u mnie zaczê³o - wyja¶ni³ Marcin, a z jego opowie¶ci± zgodzi³ siê równie¿ Szymon.

Kibice dopytywali o szczegó³y zakoñczonego niedawno zgrupowania Polonistów w Ko³obrzegu. - Za du¿o szczegó³ów nie mogê ujawniæ - z charakterystycznym humorem rozpocz±³ swoj± opowie¶æ "Siopek". - Chodzi³o przede wszystkim o to, ¿eby siê zintegrowaæ. Oczywi¶cie nie brakowa³o te¿ ró¿nych æwiczeñ - rano wstawali¶my i od razu na rozgrzewkê mieli¶my bieg, po ¶niadaniu si³ownia, biegi, grali¶my te¿ w tenisa sto³owego i ziemnego. Spêdzali¶my jak najwiêcej czasu razem. Obóz by³ na pewno bardzo przydatny, tylko szkoda, ¿e taki krótki - z ¿alem zakoñczy³ Marcin Jêdrzejewski.

Szymon Wo¼niak jest jednym z nielicznych zawodników, którzy ³±cz± starty ze studiami. - Niestety, na razie nie godzê - odpowiedzia³ na pytanie o to, jak godzi obowi±zki zawodnika i studenta. - Jak zimowa sesja? Ciê¿ko powiedzieæ. My¶lê, ¿e wszystko z czasem, powoli, bez stresu uda siê pouk³adaæ. Nie w tym roku, to w nastêpnym - po co siê spieszyæ - podsumowa³ bydgoski junior.

Nowy sezon coraz bli¿ej, st±d sporo pytañ dotyczy³o zbli¿aj±cych siê rozgrywek. - Mamy w tym roku m³ody zespó³, mo¿e tylko Robert Ko¶ciecha jest troszkê starszy, ale za to bardzo do¶wiadczony - ocenia³ szansê bydgoskiego zespo³u Szymon Wo¼niak. - Na pewno nie zabraknie nam ambicji. W zespole jest trochê nowo¶ci, sam jestem ciekawy postawy nowych ch³opaków z Danii i Szwecji. Wydaje mi siê, ¿e mo¿e byæ nie¼le, a ja liczê na ciekawe mecze - wyrazi³ swoje nadzieje Szymon.

Zawodnicy zgodzili siê oceniaj±c nowy sezon, ¿e szykuj± siê ciekawe mecze. - Tegoroczne rozgrywki powinny byæ jednymi z najciekawszych w ostatnich latach - oceni³ Marcin Jêdrzejewski. - Zmniejszy³a siê liczba dru¿yn w ekstralidze, a w zwi±zku z tym czê¶æ zawodników przesz³a do pierwszej ligi. Na pewno nie bêdzie ³atwych meczów. My ze swojej strony mo¿emy obiecaæ, ¿e bêdziemy robiæ wszystko, ¿eby te mecze wygrywaæ - zapewni³ "Siopek".

Kibice wychodzili ze spotkania w znakomitych nastrojach, czê¶æ z nich z upominkami ufundowanymi przez organizatorów, którzy ju¿ teraz zapraszaj± na kolejne spotkanie z zawodnikami bydgoskiej Polonii.

Andrzej Matkowski