Robert Ko¶ciecha i Mateusz Szczepaniak na ¯u¿lowym Wieczorze
Dodane przez Wulfik dnia 06.03.2014 21:14

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub zapraszaj± na kolejny ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± Robert Ko¶ciecha i Mateusz Szczepaniak. Spotkanie odbêdzie siê w poniedzia³ek (10.03.2014) w S2 Sports Pub & Restaurant.


Rozszerzona zawarto newsa

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub zapraszaj± na kolejny ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± Robert Ko¶ciecha i Mateusz Szczepaniak. Spotkanie odbêdzie siê w poniedzia³ek (10.03.2014) w S2 Sports Pub & Restaurant.

Kibice z Polonia Bydgoszcz Net Fans razem z ¯KS Polonia Bydgoszcz SA organizuj± w przerwie miêdzy sezonami "¯u¿lowe Wieczory", czyli spotkania z zawodnikami i innymi osobami zwi±zanymi z bydgoskim ¿u¿lem. Maj± one urozmaiciæ kibicom czasu oczekiwania na nowy sezon, a tak¿e umo¿liwiæ bli¿sze poznanie Polonistów.

Pierwszy tegoroczny "¯u¿lowy Wieczór" ju¿ za nami, ale kibice nie zwalniaj± tempa. Ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek (10 marca) o godzinie 18:00 odbêdzie siê spotkanie z kolejn± par± ¿u¿lowców Polonii. Tym razem organizatorzy zaprosili seniorów bydgoskiego klubu - Roberta Ko¶ciechê i Mateusza Szczepaniaka.

Poniedzia³kowy "¯u¿lowy Wieczór" odbêdzie siê w S2 Sports Pub & Restaurant, mieszcz±cej siê na trybunie g³ównej stadionu Polonii. Poza mo¿liwo¶ci± wymiany zdañ z zaproszonymi zawodnikami, na przyby³ych kibiców tradycyjnie czekaj± niespodzianki. W¶ród uczestników wszystkich tegorocznych spotkañ zostanie wylosowany karnet na mecze Polonii w sezonie 2014, ufundowany przez bydgoski klub. Wstêp na spotkanie jest tradycyjnie wolny.

Serdecznie zapraszamy!


Andrzej Matkowski