Dennis Andersson i juniorzy go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru
Dodane przez Wulfik dnia 24.03.2014 17:43

Nowy nabytek Polonii Szwed Dennis Andersson oraz bydgoscy juniorzy walcz±cy o miejsce w ligowym sk³adzie bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru. Spotkanie odbêdzie siê w najbli¿szy czwartek w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant na trybunie g³ównej stadionu Polonii.


Rozszerzona zawarto newsa

Nowy nabytek Polonii Szwed Dennis Andersson oraz bydgoscy juniorzy walcz±cy o miejsce w ligowym sk³adzie bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru. Spotkanie odbêdzie siê w najbli¿szy czwartek w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant na trybunie g³ównej stadionu Polonii.

Kibice z Polonia Bydgoszcz Net Fans razem z ¯KS Polonia Bydgoszcz SA w przerwie miêdzy sezonami chc± urozmaiciæ kibicom czas oczekiwania na start nowych rozgrywek ligowych. W tym celu organizuj± cykl "¯u¿lowych Wieczorów", czyli spotkañ z zawodnikami i innymi osobami zwi±zanymi z bydgoskim ¿u¿lem. Spotkania maj± równie¿ umo¿liwiæ bli¿sze poznanie Polonistów.

W najbli¿szy czwartek (27 marca) o godzinie 18:00 odbêdzie siê kolejny "¯u¿lowy Wieczór". Tym razem go¶æmi kibiców bêd± nowy nabytek Polonii Szwed Dennis Andersson oraz czterech juniorów walcz±cych o pozycjê drugiego m³odzie¿owca w sk³adzie bydgoskiej dru¿yny - Bartosz Bietracki, Karol Jó¼wik, Szymon Grobelski i Miko³aj Trêpa³a.

Czwartkowy "¯u¿lowy Wieczór" odbêdzie siê w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant, mieszcz±cej siê na trybunie g³ównej stadionu Polonii. Organizatorzy, poza mo¿liwo¶ci± wymiany zdañ z zaproszonymi zawodnikami, zapowiadaj± tradycyjnie inne niespodzianki dla przyby³ych kibiców. W¶ród uczestników wszystkich tegorocznych spotkañ zostanie wylosowany karnet na mecze Polonii w sezonie 2014, ufundowany przez bydgoski klub. Wstêp na spotkanie jest tradycyjnie wolny.

Serdecznie zapraszamy!

¼ród³o: polonia.bydgoszcz.pl