Dodane przez Wulfik dnia 01.04.2014 07:35

Go¶æmi ostatniego przed sezonem ¯u¿lowego Wieczoru bêd± bydgoscy Duñczycy Hans Andersen i Patrick Hougaard. Spotkanie odbêdzie siê w najbli¿sz± ¶rodê w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant.


Rozszerzona zawarto newsa

Go¶æmi ostatniego przed sezonem ¯u¿lowego Wieczoru bêd± bydgoscy Duñczycy Hans Andersen i Patrick Hougaard. Spotkanie odbêdzie siê w najbli¿sz± ¶rodê w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant.

W niedzielê ¿u¿lowcy Polonii zainauguruj± rozgrywki ligowe, a ju¿ w ¶rodê dwóch bydgoskich Duñczyków spotka siê z kibicami podczas ostatniego "¯u¿lowego Wieczoru", organizowanego przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. "¯u¿lowe Wieczory" urozmaica³y kibicom czas oczekiwania na nowy sezon, a tak¿e umo¿liwia³y bli¿sze poznanie bydgoskich zawodników.

W najbli¿sz± ¶rodê (2 kwietnia) od godziny 18:00 go¶æmi kibiców bêd± lider Polonistów Hans Andersen oraz nowy nabytek Polonii Patrick Hougaard. "¯u¿lowy Wieczór" odbêdzie siê tradycyjnie w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant, mieszcz±cej siê na trybunie g³ównej stadionu Polonii. Organizatorzy, poza mo¿liwo¶ci± wymiany zdañ z zaproszonymi zawodnikami, zapowiadaj± tradycyjnie inne niespodzianki dla przyby³ych kibiców. Jeden z kibiców, który uczestniczy³ we wszystkich tegorocznych spotkaniach, wróci do domu z karnetem na mecze Polonii w sezonie 2014, ufundowanym przez bydgoski klub. Wstêp na spotkanie jest wolny.

Serdecznie zapraszamy!


¼ród³o: Andrzej Matkowski
Hans Andersen podczas zesz³orocznego ¯u¿lowego Wieczoru