Strona G³ówna 22 maja 2022r. 6:48
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Bilety i Karnety

Ceny karnetów w sezonie 2013:


Karnety VIP - 1500 z³
Bilet VIP - 220 z³

Co daje karnet/bilet VIP?

- miejsce w najlepszej lo¿y na trybunie g³ównej
- wstêp do parku maszyn do 45 minut przed zawodami i po ich zakoñczeniu
- catering
- parking
- darmowy program zawodów
- upominek klubowy

Karnet Trybuna G³ówna - 650 z³
Bilet Trybuna G³ówna - 75 z³

Karnet Sektor A - 250 z³.
Bilet Sektor A - 35 z³.

Karnet Sektor B - 200 z³.
Bilet Sektor B - 28 z³.

Karnet M³ody Kibic - 100 z³
Bilet M³ody Kibic - 15 z³

W porównaniu do poprzedniego sezonu karnetu i bilety M³ody Kibic bêd± obowi±zywa³y nie do 12. roku ¿ycia, a a¿ do 16 lat (dla osób urodzonych w latach 1997-2006)! Karnety obowi±zywaæ bêd± na trybunê g³ówn±, sektory A i B, natomiast bilety wy³±cznie na sektory A i B.


Zasady sprzeda¿y karnetów:


Sprzeda¿ karnetów rozpocznie siê 27 grudnia. Bêdzie prowadzona w kasie klubowej (czynnej od poniedzia³ku do pi±tku w godzinach od 11 do 16) oraz od 27 grudnia w internecie poprzez system kupbilet.pl i potrwa do 13 marca do godziny 23:59.

Kibice, którzy zakupi± karnety otrzymaj± voucher, na podstawie którego bêd± mogli odbieraæ karnety.

Podobnie jak w poprzednich latach karnety na sezon 2013 bêd± personalizowane. Oznacza to, ¿e na karcie upowa¿niaj±cej do wstêpu na zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy umieszczone zostanie imiê, nazwisko, PESEL oraz zdjêcie posiadacza karnetu. .

Kibice, którzy zdecyduj± siê na zakup karnetu po raz pierwszy proszeni s± o wype³nienie formularza ewidencyjnego oraz dostarczenie zdjêcia. Formularz ewidencyjny mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.polonia.bydgoszcz.pl (dzia³ Karnety) odebraæ osobi¶cie i wype³niæ w kasie klubowej. Fani, którzy zakupili karnety w ubieg³ym sezonie i zdecyduj± siê na ich przed³u¿enie musz± podaæ jedynie swoje imiê, nazwisko oraz PESEL, a tak¿e wybrany sektor i miejsce (w przypadku sektoru A i Trygubny G³ównej).

Szczegó³owe informacje dotycz±ce zasad sprzeda¿y karnetów znajduj± siê TUTAJ.

SUPER KIBIC POLONII BYDGOSZCZ - NOWY PROGRAM DLA SYMPATYKÓW BYDGOSKIEJ DRU¯YNY

Co mo¿na zyskaæ?

- mo¿liwo¶æ spotkania z zawodnikami podczas pikniku przy grillu w parku maszyn
- mo¿liwo¶æ uczestniczenia w miesiêcznych spotkaniach kibiców z Zarz±dem
- mo¿liwo¶æ pobytu w parku maszyn podczas otwartych treningów dru¿yny
- mo¿liwo¶æ zakupu elitarnych gad¿etów niedostêpnych w ogólnej sprzeda¿y
- mo¿liwo¶æ odbioru bezp³atnej tabeli biegów przed wszystkimi meczami ligowymi w Bydgoszczy
- dedykowane rabaty w Punktach Partnerskich klubu
- kontakt z klubem, mailing przed publikacj± informacji na oficjalnej stronie

Cena na sezon 2013:

- osoby ucz±ce siê do 26 lat - 30 z³
- osoby doros³e - 50 z³

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


06.05.2012: Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy